Language of document :

Talan väckt den 8 oktober 2007 - Micheline Hoppenbrouwers mot kommissionen

(Mål F-104/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Micheline Hoppenbrouwers (Dilbeek, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som myndigheten med behörighet att sluta anställningsavtal har fattat den 25 juni 2007, genom vilket denna avslog sökandens klagomål av den 16 mars 2007, mot det förvaltningsbeslut som delgetts henne den 18 december 2006, om att inte anställa henne som kontraktsanställd enligt artikel 2.1 i bilagan till Anställningsvillkoren för övriga anställda (Anställningsvillkoren),

i den mån så är nödvändigt även ogiltigförklara nämnda beslut av den 18 december 2006,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Den första grunden rör åsidosättande av artikel 82.3 d i Anställningsvillkoren, artikel 83 i Anställningsvillkoren, artikel 33 i tjänsteföreskrifterna, artikel 2.1 i bilagan till Anställningsvillkoren samt uppenbart oriktig bedömning.

Sökanden erinrar inledningsvis om att administrationen inte har erbjudit henne tillsvidareanställning på grund av att hon tillfälligt var arbetsoförmögen den 1 maj 2005, vilket enligt myndigheten var den sista dagen för omvandling av avtalen om tillfällig anställning som ingåtts enligt artikel 2.1 i bilagan till Anställningsvillkoren. Sökanden hävdar att endast permanent arbetsoförmåga kan utgöra skäl för att inte beakta hennes ansökan.

Den andra grunden rör åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen, eftersom sökanden utan rimlig och giltig anledning på ett orättmätigt sätt missgynnas i förhållande till andra personer som i likhet med sökanden har arbetat i kommissionens daghem och fritidshem med anställningsavtal enligt belgisk rätt men som tvärtemot sökanden har erbjudits tillsvidareanställning.

____________