Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 10 октомври 2007 г. - Pouzol/ Сметна палата

(Дело F-17/07)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Пенсии - Прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването на служба за Общностите - Недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Michel Pouzol (Combaillaux, Франция), (представители: D. Grisay, I. Andoulsi и D. Piccininno, avocats)

Ответник: Сметна палата на Европейските общности (представители: T. Kennedy, J.-M. Stenier и G. Cortens, agents)

Предмет

Отмяна на решението на Сметната палата на Европейските общности от 23 ноември 2006 г., с което се обявява за недопустимо възражението, предявено от ищеца срещу решението на Комисията от 18 май 2006 г. - Признаване на правото на ищеца на допълнителен бонус за стаж, признат за пенсия - Иск за обезщетение на вреди.

Диспозитив

Отхвърля иска като явно недопустим.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ С 117, 26.5.2007 г., стр. 35