Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 10. oktoobri 2007. aasta määrus - Pouzol versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-17/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Pension - Enne ühenduste teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine - Vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Pouzol (Combaillaux, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid D. Grisay, I. Andoulsi ja D. Piccininno)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Steiner ja G. Cortens)

Kohtuasja ese

Tühistada kontrollikoja 23. novembri 2006. aasta otsus, millega tunnistati vastuvõetamatuks hageja poolt komisjoni 18. mai 2006. aasta otsuse peale esitatud kaebus - Hageja õiguse tunnustamine täiendava pensioni staažilisale - Kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 117, 26.5.2007, lk 35.