Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2007. gada 10. oktobra rīkojums -Pouzol/Revīzijas palāta

(lieta F-17/07) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Iegūto tiesību uz pensiju pirms darba uzsākšanas Kopienā pārnešana - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michel Pouzol, Combaillaux (Francija) (pārstāvji - D. Grisay, I. Andoulsi un D. Piccininno, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Revīzijas palāta (pārstāvji - T. Kennedy, J. M. Stenier un G. Cortens)

Priekšmets

Revīzijas palātas 2006. gada 23. novembra lēmuma, kurā tiek atzīta par nepieņemamu prasītāja iesniegtā sūdzība par Komisijas 2006. gada 18. maija lēmumu, atcelšana - Prasītāja tiesību uz papildu pensijas izdienas gadiem atzīšana - Prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 117, 26.05.2007., 35. lpp.