Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 10 oktober 2007 -Pouzol / Rekenkamer

(Zaak F-17/07)1

(Openbaar ambt- Ambtenaren - Pensioenen - Overschrijving van vóór indiensttreding bij Gemeenschappen verworven pensioenrechten - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrijk) (vertegenwoordigers: D. Grisay, I. Andoulsi, en D. Piccininno, advocaten)

Verwerende partij: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Cortens, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer van 23 november 2006 waarbij verzoekers klacht tegen het besluit van de Commissie van 18 mei 2006 niet-ontvankelijk is verklaard - Toekenning aan verzoeker van het recht op extra pensioenjaren - Vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt kennelijk nietontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 117 van 26.05.2007, blz. 35.