Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 10 października 2007 r. - Pouzol przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-17/07)1

(Służba publiczna - Urzędnicy - Emerytury - Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach - Niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francja) (przedstawiciele: D. Grisay, I Andoulsi i D. Piccininno, avocats)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Cortens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 23 listopada 2006 r. uznającej za niedopuszczalne zażalenie wniesione przez skarżącego na decyzję Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 18 maja 2006 r. - Uznanie prawa skarżącego do zaliczenia na poczet lat uprawniających do emerytury lat nabytych w programie uzupełniającym - Wniosek o odszkodowanie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron pokryje własne koszty.

____________

1 - Dz. U. C 117 z 26.05.07, str. 35.