Language of document :

Ordonanţa Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 10 octombrie 2007 Pouzol/Curtea de Conturi a Comunităților Europene

(Cauza F-17/07)1

("Funcție publică - Funcționari - Pensii - Transferul drepturilor la pensie dobândite anterior intrării în serviciul Comunităților - Inadmisibilitate")

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Michel Pouzol (Combaillaux, Franţa) (reprezentanţi: D. Grisay, I. Andoulsi și D. Piccininno, avocats)

Pârâtă: Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene (reprezentanţi: T. Kennedy, J.-M. Stenier și G. Cortens, agenţi)

Obiectul

Anularea deciziei Curții de Conturi din 23 noiembrie 2006 prin care s-a declarat inadmisibilă reclamația introdusă de reclamant împotriva deciziei Comisiei din 18 mai 2006 - Recunoașterea dreptului reclamantului la un spor suplimentar de ani de plată a contribuțiilor la sistemul de pensii - Cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 117, 26.5.2007, p. 35.