Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 10 oktober 2007 - Michel Pouzol mot revisionsrätten

(Mål F-17/07)1

(Personalmål - Tjänstemän - Pensioner - Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före tjänstetillträde vid gemenskaperna - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Michel Pouzol (Combaillaux, Frankrike) (ombud: advokaterna D. Grisay, I. Andoulsi, och D. Piccininno)

Svarande: Europeiska gemenskapernas revisionsrätt (ombud: T. Kennedy, J.-M. Stenier och G. Cortens)

Saken

Ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut av den 23 november 2006 om avvisning av sökandens klagomål mot kommissionens beslut av den 18 maj 2006 - Tillerkänna sökanden en bonus i form av ytterligare pensionsgrundande tjänsteår - Skadeståndsyrkande.

Avgörande

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 117, 26.5.2007, s. 35.