Language of document :

26. juunil 2007 esitatud hagi - Patsarika versus CEDEFOP

(Kohtuasi F-63/07)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Maria Patsarika (esindaja: advokaadid N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Kostja: Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (CEDEFOP)

Hageja nõuded

tühistada CEDEFOP-i 20. septembri 2006. aasta otsus (Directorate/AMB/2006/380), millega lõpetati hageja ja CEDEFOP-i vaheline tähtajaline tööleping katseaja lõppemisel;

tühistada CEDEFOP-i apellatsioonikomisjoni otsus (16. märts 2007), millega jäeti rahuldamata kaebus, milles hageja taotles ülalnimetatud otsuse tühistamist, ja milles on toodud ametisse nimetava asutuse põhjendused hageja lepingu lõpetamise kohta (neid põhjendusi ei saa eraldi vaidlustada);

mõista CEDEFOP-ilt välja kahjuhüvitis summas, mis vastab hageja palgale, lisatasudele ja pensioniõigustele ajavahemikus 1. oktoobrist 2006 kuni 30. septembrini 2007 ja millest arvatakse maha töölepingu lõpetamise eest makstud hüvitis;

mõista hagejale tekitatud moraalse kahju hüvitamiseks CEDEFOP-ilt hageja kasuks välja hüvitis summas 20 000 eurot.

Väited ja peamised argumendid

CEDEFOP vabastas hageja 20. septembri 2006. aasta otsusega katseaja lõppemisel teenistusest. Esiteks väidab hageja, et rikutud on katseaega käsitlevat kohtupraktikat, kuivõrd katseaja lõpetamisele ei ole kohaldatud nõuetekohaseid tingimusi. Lisaks on CEDEFOP teenistusest vabastamise otsuse tegemisel oma võimu kuritarvitanud ja oma diskretsioonivolituse piire ületanud ning teinud ilmse hindamisvea. Hindamisaruandes, mis koostati enne hageja katseaja lõppu, tehti ettepanek hageja teenistusest vabastamiseks tema "iseloomuomaduste küsitavuse" tõttu , kuigi tema töötulemused ja teenistusalane käitumine olid rahuldavad. Nende küsitavuste aluseks olevad asjaolud ei puuduta hageja töötamisperioodi ning põhinevad ütlustel, mis hageja Avaliku Teenistuse Kohtus ühes teises pooleliolevas kohtuasjas tunnistajana andis. Nimetatud pooliolevas kohtuasjas hageja antud tunnistuse sisu õigsus on tõendatud. Pealegi ei ole väidetava ametialase ebakompetentsuse (mis nähtub üksnes keskuse asedirektori hinnangutest) kohta esitatud ühtegi tõendit. Veel väidab hageja, et rikutud on tema õigust olla ära kuulatud, tema kaitseõigusi ning objektiivsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid. Hagejale esitatud etteheidete aluseks olevaid dokumente ei ole hagejale edastatud, samuti ei ole teda kutsutud (CEDEFOP-i apellatsioonikoja) istungile, kus vaadati läbi tema kaebus.

____________