Language of document :

Kanne 26.6.2007 - Patsarika v. Cedefop

(Asia F-63/07)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Maria Patsarika (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Vastaaja: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

kumoaa Cedefopin 20.9.2006 päivätyn päätöksen (Directorate/AMB/2006/380), jolla päätettiin määräaikainen työsopimus, joka kantajalla oli Cedefopin kanssa, koeajan päättymisen jälkeen

kumoaa Cedefopin oikaisulautakunnan päätöksen (16.3.2007), jolla hylättiin kantajan vaatimus edellä ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitun päätöksen kumoamisesta ja joka sisältää nimittävän viranomaisen perustelut, jotka koskevat kantajan sopimuksen irtisanomista (eikä näitä perusteluja riitauteta itsenäisesti)

velvoittaa Cedefopin maksamaan vahingonkorvauksena summan, joka vastaa kantajan niiden palkkojen, palkanlisien ja eläkeoikeuksien kokonaissummaa, joita kertyy ajalta 1.10.2006-30.9.2007, ja josta vähennetään summa, joka on maksettu irtisanomiskorvauksena

velvoittaa Cedefobin maksamaan kantajalle vahingonkorvauksena kaksikymmentä tuhatta (20 000) euroa kantajan kärsimästä aineettomasta vahingosta.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Cedefop irtisanoi 20.9.2006 tekemällään päätöksellä kantajan tämän koeajan päättyessä. Kantaja väittää ensinnäkin, että koeaikaa koskevaa oikeuskäytäntöä on rikottu ja ettei koeaikaan sovellettu normaaleja ehtoja. Lisäksi kantajan irtisanomista koskevaa päätöstä tehtäessä toimivaltaa käytettiin väärin, päätös ylittää harkintavallan rajat ja perustuu selvästi virheelliseen arvioon. Arviointikertomuksessa, joka laadittiin ennen kantajan koeajan loppua, ehdotetaan kantajan irtisanomista, vaikka kantajan työsuoritus ja käytös yksikössä oli tyydyttävää, "kantajan luonnetta koskevien epäilyjen" takia. Nämä epäilyt perustuivat seikkoihin, jotka eivät liity kantajan kyseiseen työskentelyaikaan, ja lausuntoon, jonka kantaja antoi todistajana eräässä toisessa asiassa, joka on vireillä virkamiestuomioistuimessa. Kantajan tässä vireillä olevassa asiassa antaman lausunnon sisältö on todistettu paikkansapitäväksi. Sitä paitsi syytöksistä, jotka koskevat kantajan todetuksi väitettyä ammatillista pätemättömyyttä (joka perustuu ainoastaan keskuksen johtajan viransijaisena toimivan johtajan suorittamiin arvioihin), ei esitetä mitään todisteita. Kantaja väittää myös, että hänen oikeuttaan tulla kuulluksi, hänen puolustautumisoikeuksiaan, puolueettomuusperiaatetta ja suhteellisuusperiaatetta on loukattu. Asiakirjoja, joihin kantajaa vastaan esitetyt syytökset perustuvat, ei koskaan ollut annettu hänelle tiedoksi, eikä häntä ole myöskään kutsuttu osallistumaan vaatimuksensa käsittelyyn (keskuksen oikaisulautakunnassa).

____________