Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2007 r. - Maria Patsarika przeciwko Europejskiemu Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

(Sprawa F-63/07)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Maria Patsarika (przedstawiciele: N. Korogiannakis i N. Keramidas, avocats)

Strona pozwana: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop)

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Cedefop z dnia 20 września 2006 r. (Directorate/AMB/2006/380) rozwiązującej - ze skutkiem na koniec okresu próbnego - umowę na czas określony wiążącą skarżącą i Cedefop;

stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej Cedefop (z dnia 16 marca 2007 r.) oddalającej skargę, na podstawie której skarżąca wnosiła o stwierdzenie nieważności wyżej wymienionej decyzji, wymieniającej powody, dla których organ powołujący rozwiązał umowę ze skarżącą (ta decyzja komisji odwoławczej nie stanowi przedmiotu oddzielnej skargi);

zasądzenie od Cedefop na rzecz skarżącej odszkodowania w wysokości równej wynagrodzeniom, dodatkom i uprawnieniom emerytalnym skarżącej za okres od dnia 1 października 2006 r. do dnia 30 września 2007 r., z odliczeniem wypłaconej odprawy;

zasądzenie od Cedefop na rzecz skarżącej zadośćuczynienia w wysokości dwudziestu tysięcy (20.000) € tytułem doznanej przez nią krzywdy.

Zarzuty i główne argumenty

Decyzją z dnia 20 września 2006 r. Cedefop rozwiązał ze skarżącą umowę o pracę na koniec okresu próbnego. Skarżąca podnosi po pierwsze naruszenie tez zawartych w orzecznictwie dotyczącym okresu próbnego, w zakresie w jakim nie kończy się on w normalnych okolicznościach. Ponadto Cedefop przy podejmowaniu decyzji o rozwiązaniu z nią umowy dopuścił się nadużycia władzy i przekroczył granice swoich uprawnień dyskrecjonalnych, opierając się na oczywistym błędzie w ocenie. Pomimo satysfakcjonujących wyników zawodowych skarżącej oraz jej zachowania w ramach służby, sprawozdanie z oceny sporządzone przed końcem okresu próbnego sugeruje rozwiązanie z nią umowy z uwagi na "wątpliwości co do jej kwalifikacji moralnych". Wątpliwości te wynikały z okoliczności powstałych nie we właściwym okresie zatrudnienia skarżącej, jak również z tego, że składała ona zeznania w charakterze świadka w innej sprawie przed SPI. Zeznania skarżącej w tej sprawie, która jest wciąż w toku, są oczywiście wiarygodne. Co do zarzutu rzekomego braku kompetencji zawodowej (który znaleźć można dopiero w ocenie zastępcy dyrektora Centrum), to nie przedstawiono żadnego dowodu na to. Skarżąca podnosi ponadto naruszenie prawa do bycia wysłuchaną, prawa do obrony, jak również zasad obiektywizmu i proporcjonalności. Dokumenty, na których podstawie sformułowano wobec niej zarzut nigdy nie zostały jej przedstawione, nigdy też nie została wezwana na rozprawę (przed komisją odwoławczą Cedefop), gdy badano jej skargę.

____________