Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 oktober 2007 - Bellantone / Rekenkamer

(Zaak F-85/06)1

(Openbaar ambt - Ambtenaren - Tijdelijk functionaris, benoemd tot ambtenaar - Opzegging - Uitkering bij vertrek - Dagvergoeding - Materiële schade)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: T. Bontinck en J. Feld, advocaten)

Verwerende partijen: Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: T. Kennedy, J.-M. Stenier en G. Corstens, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds nietigverklaring van het besluit van de secretaris-generaal van de Europese Rekenkamer van 30 maart 2006 tot afwijzing van de klacht van verzoeker, voormalig tijdelijk functionaris, benoemd tot ambtenaar, strekkende tot betaling van het saldo van de uitkering ter zake van een aanvullende opzegtermijn, de uitkering bij vertrek en de dagvergoeding, en anderzijds schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Bellantone draagt driekwart van zijn eigen kosten.

De Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen zal naast haar eigen kosten een kwart van de kosten van Bellantone dragen.

____________

1 - PB C 237 van 30.9.2006, blz. 18.