Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 9. októbra 2007 - Bellantone/Dvor audítorov

(vec F-85/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka - Výpoveď - Odchodné - Diéty - Majetková ujma)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Gerardo Bellantone (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskych spoločenstiev (v zastúpení: T. Kennedy, J.-M. Stenier a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Dvora audítorov z 30. marca 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobcu, bývalého dočasného zamestnanca vymenovaného za úradníka, smerujúca k platbe náhrady za dodatočnú výpoveď, odchodného a diét, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Pán Bellantone znáša tri štvrtiny svojich vlastných trov konania.

3.    Dvor audítorov Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť štvrtinu trov konania pána Bellantone.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 237, 30.9.2006, s. 18.