Language of document :

Иск, предявен на 17 септември 2007 г. - Evraets/Комисия

(Дело F-92/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Pascal Evraets (Lambusart, Белгия) (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението на органа по назначаването (ОН) за публикуване на списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST 4 в процедурата за повишаване за 2006 г., тъй като Комисията не отчела, че ищецът отговарял на условията за повишаване в процедурата за повишаване за 2006 г. и името му не фигурирало в списъка на повишените длъжностни лица,

доколкото е необходимо да се отмени изричното решение на Комисията от 6 юни 2007 г. за отхвърляне на жалбата, подадена от ищеца на 16 февруари 2007 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейските общности (Правилника),

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, бивш срочно нает служител, назначен от 16 април 2004 г. като длъжностно лице със степен AST 3 вследствие на успешно представяне на вътрешен конкурс, е счетен за неотговарящ на условията за повишаване в процедурата за повишаване за 2006 г., тъй като не показал умения за работа с трети език съгласно член 45, параграф 2 от Правилника.

В подкрепа на иска си ищецът се позовава на три основания, първото от които е изведено от нарушението на член 45, параграф 1 от Правилника и от незаконосъобразността на член 10, параграф 5 от Общите разпоредби за изпълнението (ОРИ) на член 45 от Правилника. Ищецът поддържа, че съобразно с член 45, параграф 1 от Правилника, който изисква две години прослужено време като условие за повишаването, е могъл да бъде повишен на 16 април 2006 г., а именно преди влизането в сила на изискването за показване на умения за работа с трети език. Действително член 11 от приложение XIII към Правилника предвижда, че член 45, параграф 2 не се прилага за длъжностни лица, чието повишаване влиза в сила преди 1 май 2006 г. Като изискала от ищеца умения за работа с трети език по съображението, че съгласно член 10, параграф 5 от ОРИ повишението му влизало в сила от 1 май 2006 г., Комисията нарушила член 45, параграф 1 от Правилника.

Второто основание е изведено от наличието на неравно третиране и от незаконосъобразността от една страна на член 11 от приложение XIII към Правилника и, от друга страна, на член 1, точка 1 от Общата уредба относно условията за прилагане на член 45, параграф 2 от Правилника, приети от Комисията на 19 юли 2006 г. Ищецът твърди по-конкретно, че длъжностните лица, назначени между 15 април 2004 г. и 30 април 2004 г., били наети на работа въз основа същите разпоредби на правилника като длъжностните лица, назначени преди 15 април 2004 г., а именно преди влизане в сила на член 45, параграф 2 от Правилника. Следователно, като предвиждали по-обременителни условия за повишаване спрямо длъжностните лица, назначени между 15 април 2004 г. и 30 април 2004 г., в сравнение с условията по отношение на длъжностните лица, назначени преди 15 април 2004 г., член 11 от приложение XIII към Правилника и член 1, точка 1 от Общата уредба водели до дискриминация. Освен това ищецът подчертава, че съгласно член 5, параграф 3 от приложение XIII към Правилника владеенето на трети език не се изисквало за целите на първото повишаване на длъжностни лица, които, макар и назначени след 1 май 2004 г., са били преди това срочно наети служители. Впрочем било незаконосъобразно да се изисква владеенето на трети език от длъжностни лица, които, подобно на ищеца, били назначени преди посочената дата.

Третото основание е изведено от нарушението на принципите на добро административно управление, на ефективност и на и на защита на оправданите правни очаквания. Ищецът поддържа по-конкретно, че при прилагането на член 45, параграф 2 от Правилника Комисията не положила дължимата грижа и не отговорила на правните очаквания на длъжностните лица, на които предстояло да бъдат повишени в процедурата за повишаване за 2006 г. В частност Комисията пропуснала да приеме подходящи преходни разпоредби и да предприеме своевременно необходимите мерки, за да даде възможност на ищеца да изучава трети език и така да отговори на изискването за повишаване.

____________