Language of document :

Žaloba podaná dne 17. září 2007 - Evraets v. Komise

(Věc F-92/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Pascal Evraets (Lambusart, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, kterým byl zveřejněn seznam úředníků povýšených do platové třídy AST 4 v rámci období pro povýšení 2006, v rozsahu, v němž Komise nezohlednila to, že žalobce splnil podmínky pro povýšení za období pro povýšení 2006, a v rozsahu, v němž jméno žalobce není uvedeno na seznamu povýšených úředníků;

pokud to bude nutné, zrušit výslovné rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobcem dne 16. února 2007 na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství (služební řád);

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Bylo stanoveno, že žalobce, bývalý dočasný zaměstnanec, od 16. dubna 2004 jmenovaný úředníkem v platové třídě AST 3 v návaznosti na úspěšné absolvování vnitřního výběrového řízení, nesplňuje podmínky pro povýšení v rámci období pro povýšení 2006 vzhledem k tomu, že neprokázal svou způsobilost pracovat ve třetím jazyce v souladu s čl. 45 odst. 2 služebního řádu.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 45 odst. 1 služebního řádu a porušení čl. 10 odst. 5 obecných prováděcích ustanovení (OPU) k článku 45 služebního řádu. Žalobce tvrdí, že na základě čl. 45 odst. 1 služebního řádu, který pro splnění podmínek pro povýšení vyžaduje dva roky služby, mohl být povýšen k datu 16. dubna 2006, tedy před vstupem požadavku na prokázání jeho způsobilosti pracovat ve třetím jazyce v platnost. Článek 11 přílohy XIII služebního řádu totiž stanoví, že se čl. 45 odst. 2 nepoužije na povýšení s účinností před 1. květnem 2006. Tím, že Komise od žalobce vyžadovala způsobilost pracovat ve třetím jazyce z důvodu, že je jeho povýšení podle čl. 10 odst. 5 OPU účinné až 1. května 2006, porušila čl. 45 odst. 1 služebního řádu.

Druhý žalobní důvod vychází z existence nerovného zacházení a z protiprávnosti jednak článku 11 přílohy XIII služebního řádu, a jednak čl. 1 bodu 1 společné právní úpravy upravující prováděcí podmínky k čl. 45 odst. 2 služebního řádu, přijaté Komisí dne 19. července 2006. Žalobce zejména uplatňuje, že úředníci přijatí do zaměstnání mezi 15. dubnem 2004 a 30. dubnem 2004 byli přijati na základě týchž ustanovení služebního řádu jako úředníci přijatí do zaměstnání před 15. dubnem 2004, tedy před vstupem čl. 45 odst. 2 služebního řádu v platnost. V důsledku toho článek 11 přílohy XIII služebního řádu a čl. 1 bod 1 společné právní úpravy vytvořily diskriminaci tím, že na úředníky přijaté do zaměstnání mezi 15. dubnem a 30. dubnem 2004 uplatnily více omezující podmínky pro povýšení než na úředníky přijaté do zaměstnání před 15. dubnem 2004. Navíc žalobce zdůrazňuje, že podle čl. 5 odst. 3 přílohy XIII služebního řádu není vyžadována znalost třetího jazyka pro účely prvního povýšení úředníků, kteří byli přijati do zaměstnání po 1. květnu 2004 a předtím byli dočasnými zaměstnanci. Je přitom protiprávní vyžadovat znalost třetího jazyka, pokud jde o úředníky, kteří byli jako žalobce jmenováni před uvedeným datem.

Třetí žalobní důvod vychází z porušení zásad řádné správy, účinnosti a legitimního očekávání. Žalobce zejména uplatňuje, že Komise při uplatňování čl. 45 odst. 2 služebního řádu neprokázala veškerou nezbytnou péči a nesplnila legitimní očekávání úředníků na povýšení v rámci období pro povýšení 2006. Komise zvláště nepřijala vhodná přechodná ustanovení a včas nepřijala opatření nezbytná pro to, aby bylo žalobci umožněno naučit se třetí jazyk, a splňovat tak podmínky pro povýšení.

____________