Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 17. septembrī - Evraets/Komisija

(lieta F-92/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pascal Evraets, Lambusart (Beļģija) (pārstāvis - N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, kas ietverts 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtas AST 4 pakāpē paaugstināmo ierēdņu saraksta publikācijā, ciktāl Komisija tajā nav ņēmusi vērā, ka prasītājs atbilst paaugstināšanas prasībām 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtā, un ciktāl paaugstināto ierēdņu sarakstā nav ietverts prasītāja uzvārds;

ciktāl vajadzīgs, atcelt Komisijas tieši izteikto 2007. gada 6. jūnija lēmumu, kurā noraidīta prasītāja 2007. gada 16. februāra sūdzība, kas iesniegta saskaņā ar Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā - "Civildienesta noteikumi") 90. panta 2. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, agrākais pagaidu darbinieks, kas kopš 2004. gada 16. aprīļa pēc veiksmīgas piedalīšanās iekšējā konkursā iecelts par ierēdni AST 3 pakāpē, tika uzskatīts par nepiemērotu paaugstināšanai 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtā, jo viņš nebija pierādījis spējas strādāt trešajā valodā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

Prasības pamatojumā prasītājs izvirza trīs pamatus, no kuriem pirmais ir par Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punkta pārkāpumu un Civildienesta noteikumu 45. panta vispārīgo īstenošanas noteikumu (turpmāk tekstā - "īstenošanas noteikumi") 10. panta 5. punkta nelikumību. Prasītājs apgalvo, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punktu, kurā prasīts divu gadu darba stāžs, lai ierēdni varētu paaugstināt, viņu varēja paaugstināt 2006. gada 16. aprīlī, proti, pirms stājās spēkā prasība pierādīt spējas strādāt trešajā valodā. Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. pantā esot paredzēts, ka Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkts nav piemērojams paaugstināšanai, kas notiek pirms 2006. gada 1. maija. Pieprasot, lai prasītājs varētu strādāt trešajā valodā, tāpēc, ka viņa paaugstināšana, piemērojot īstenošanas noteikumu 10. panta 5. punktu, stātos spēkā tikai 2006. gada 1. maijā, Komisija esot pārkāpusi Civildienesta noteikumu 45. panta 1. punktu.

Otrais pamats ir par, pirmkārt, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. panta un, otrkārt, Komisijas 2006. gada 19. jūlijā pieņemtā Kopējā regulējuma, kurā noteikti Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkta piemērošanas noteikumi, 1. panta 1. punkta izraisīto nevienlīdzīgo attieksmi un nelikumību. Prasītājs īpaši apgalvo, ka ierēdņi, kas pieņemti darbā laikā no 2004. gada 15. aprīļa līdz 2004. gada 30. aprīlim, tika pieņemti darbā saskaņā ar tiem pašiem civildienesta noteikumiem kā ierēdņi, kas pieņemti darbā pirms 2004. gada 15. aprīļa, proti, pirms Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punkta stāšanās spēkā. Tādējādi, piemērojot ierēdņiem, kas pieņemti darbā no 2004. gada 15. aprīļa līdz 30. aprīlim, stingrākus paaugstināšanas amatā nosacījumus nekā tiem, kas pieņemti darbā pirms 2004. gada 15. aprīļa, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 11. pantā un Kopējā regulējuma 1. panta 1. punktā tiek radīta diskriminācija. Turklāt prasītājs uzsver, ka saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 3. punktu trešās valodas zināšanas nav prasītas to ierēdņu pirmajai paaugstināšanai amatā, kas pieņemti darbā pēc 2004. gada 1. maija, bet iepriekš ir bijuši pagaidu darbinieki. Izvirzīt trešās valodas zināšanas prasības ierēdņiem, kas kā prasītājs ir iecelti amatā pirms minētā datuma, esot nelikumīgi.

Trešais pamats ir par labas pārvaldības, efektivitātes un tiesiskās paļāvības principu pārkāpumu. Prasītājs īpaši apgalvo, ka, īstenojot Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu, Komisija neesot izrādījusi pietiekamu rūpību un neesot ievērojusi to ierēdņu, kam ir tiesības tikt paaugstinātiem amatā 2006. gada amatā paaugstināšanas kārtā, tiesisko paļāvību. Komisija neesot pieņēmusi piemērotus pārejas noteikumus un laicīgi veikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai prasītājs varētu apgūt trešo valodu un tādējādi atbilstu paaugstināšanas prasībām.

____________