Language of document :

Žaloba podaná 17. septembra 2007 - Evraets/Komisia

(vec F-92/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pascal Evraets (Lambusart, Belgicko) (v zastúpení: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu, ktorým bol zverejnený zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy AST 4 v rámci povyšovania za rok 2006, v rozsahu, v akom Komisia nezohľadnila nárok žalobcu na povýšenie v rámci povyšovania za rok 2006 a neuviedla meno žalobcu na zozname povýšených úradníkov,

ak je potrebné, zrušiť výslovné rozhodnutie Komisie zo 6. júna 2007, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (služobný poriadok) podaná 16. februára 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý dočasný zamestnanec vymenovaný po úspešnom absolvovaní interného výberového konania za úradníka platovej triedy AST 3 od 16. apríla 2004, nebol považovaný za spĺňajúceho podmienky na povýšenie v rámci povyšovania za rok 2006, lebo nepreukázal schopnosť pracovať v treťom jazyku v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku.

Na podporu svojej žaloby uplatňuje žalobca tri dôvody založené na porušení článku 45 ods. 1 služobného poriadku a na nezákonnosti článku 10 ods. 5 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku. Žalobca tvrdí, že podľa článku 45 ods. 1 služobného poriadku, podľa ktorého treba na účely povýšenia dvojročnú prax, mohol byť povýšený k 16. aprílu 2006, teda pred nadobudnutím účinnosti požiadavky preukázať schopnosť pracovať v treťom jazyku. V podstate článok 11 prílohy XIII služobného poriadku stanovuje, že článok 45 ods. 2 sa nevzťahuje na povýšenia, ktoré nadobudli účinnosť pred 1. májom 2006. Komisia porušila článok 45 ods. 1 služobného poriadku tým, že požadovala od žalobcu schopnosť pracovať v treťom jazyku, vzhľadom na to, že jeho povýšenie nadobudlo podľa článku 10 ods. 5 všeobecných vykonávacích ustanovení účinnosť až 1. mája 2006.

Druhý dôvod je založený na existencii rozdielov v zaobchádzaní a nezákonnosti jednak článku 11 prílohy XIII služobného poriadku a jednak článku 1 bodu 1 spoločných pravidiel o pravidlách uplatnenia článku 45 ods. 2 služobného poriadku, ktoré Komisia prijala 19. júla 2006. Žalobca najmä uplatňuje, že úradníci prijatí medzi 15. aprílom 2004 a 30. aprílom 2004 boli zamestnaní podľa rovnakých ustanovení služobného poriadku ako úradníci prijatí pred 15. aprílom 2004, teda pred nadobudnutím účinnosti článku 45 ods. 2 služobného poriadku. Tým, že na úradníkov prijatých medzi 15. aprílom a 30. aprílom 2004 sa vzťahujú prísnejšie pravidlá pre povyšovanie ako na úradníkov prijatých pred 15. aprílom 2004, spôsobujú článok 11 prílohy XIII služobného poriadku a článok 1 bod 1 spoločných pravidiel diskrimináciu. Žalobca ďalej zdôrazňuje, že podľa článku 5 ods. 3 prílohy XIII služobného poriadku nie je na účely prvého povýšenia požadovaná znalosť tretieho jazyka v prípade úradníkov, ktorí, hoci boli prijatí po 1. máji 2004, predtým pôsobili ako dočasní zamestnanci. Bolo by teda nezákonné požadovať znalosť tretieho jazyka od úradníkov, ktorí boli, tak ako žalobca, vymenovaní pred uvedeným dátumom.

Tretí dôvod je založený na porušení zásady správneho úradného postupu, efektivity a legitímnej dôvery. Žalobca najmä tvrdí, že v súvislosti s vykonaním článku 45 ods. 1 služobného poriadku Komisia nepreukázala všetku potrebnú starostlivosť a nereagovala na legitímne očakávania úradníkov, ktorí prichádzali do úvahy na povýšenie v rámci povyšovania za rok 2006. Komisia najmä neprijala vhodné prechodné ustanovenia a neprijala včas potrebné opatrenia, aby umožnila žalobcovi naučiť sa tretí jazyk a splniť tak podmienky na povýšenie.

____________