Language of document :

Talan väckt den 17 september 2007 - Evraets mot kommissionen

(Mål F-92/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pascal Evraets (Lambusart, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att offentliggöra förteckningen över de tjänstemän som befordrades till lönegrad AST 4 under befordringsförfarandet 2006, i den del som kommissionen i det beslutet inte har tagit i beaktande att sökanden kunde komma ifråga för befordran och som sökandens namn inte finns infört i förteckningen,

i den del det är nödvändigt, ogiltigförklara kommissionens uttryckliga beslut av den 6 juni 2007 om att avslå det klagomål som sökanden hade anfört den 16 februari 2007 enligt artikel 90.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänsteman i Europeiska gemenskaperna (tjänsteföreskrifterna),

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden var tidigare tillfälligt anställd och tillsattes som tjänsteman i lönegrad AST 3 den 16 april 2004, efter att ha klarat ett internt uttagningsprov. Sökanden ansågs inte kunna komma ifråga för befordran under befordringsförfarandet 2006, eftersom denne inte hade styrkt sin förmåga att arbeta på ett tredje språk i enlighet med artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna.

Sökanden åberopar tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser ett påstående om ett åsidosättande av artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna och ett påstående om att artikel 10.5 i allmänna genomförandebestämmelserna till artikel 45 i tjänsteföreskrifterna är rättsstridig. Sökanden har hävdat att, eftersom det krävs två års tjänst för att kunna komma ifråga för befordran, skulle denne ha kunnat bli befordrad den 16 april 2006, det vill säga före ikraftträdandet av kravet att tjänstemannen skall styrka sin förmåga att arbeta på ett tredje språk. I artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna föreskrivs att artikel 45.2 i inte skall tillämpas på befordran som får verkan före den 1 maj 2006. Kommissionen åsidosatte artikel 45.1 i tjänsteföreskrifterna när den krävde att sökanden skulle styrka sin förmåga att arbeta på ett tredje språk, med hänvisning till att dennes befordran inte skulle få verkan före den 1 maj 2006 enligt artikel 10.5 i allmänna genomförandebestämmelserna.

Den andra grunden avser ett påstående om att det föreligger särbehandling och om att dels artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, dels artikel 1.1 i de gemensamma reglerna om tillämpningsföreskrifter till artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna, vilka hade antagits av kommissionen den 19 juli 2006, är rättsstridiga. Sökanden gör bland annat gällande att de tjänstemän som rekryterades mellan den 15 april 2004 och den 30 april 2004 anställdes under samma bestämmelser i tjänsteföreskrifterna som de tjänstemän som rekryterades före den 15 april 2004, vilket var före ikraftträdandet av artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna. Artikel 11 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och artikel 1.1 i de gemensamma reglerna innebär diskriminering, eftersom de tjänstemän som rekryterades mellan den 15 april och den 30 april 2004 är underkastade strängare krav för befordran än de tjänstemän som rekryterades före den 15 april 2004. Sökanden har dessutom påpekat att enligt artikel 5.3 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna krävs det inte att tjänstemannen behärskar ett tredje språk för sin första befordran, trots att denne rekryterades efter den 1 maj 2004, om denne dessförinnan var tillfälligt anställd. Det är rättsstridigt att kräva att de tjänstemän, vilka i likhet med sökanden hade rekryterats före detta datum, skall behärska ett tredje språk.

Den tredje grunden avser ett åsidosättande av principen om goda förvaltningsrutiner, effektivitetsprincipen och principen om skydd för berättigade förväntningar. Sökanden gör bland annat gällande att kommissionen inte har visat nödvändig omsorg vid tillämpningen av artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna, och att den vid tillämpningen av samma artikel inte uppfyllde de berättigade förväntningarna hos de tjänstemän som kunde komma ifråga för befordran under befordringsförfarandet 2006. Kommissionen underlät i synnerhet att anta lämpliga övergångsbestämmelser och att i rätt tid vidta de nödvändiga åtgärderna för att göra det möjligt för sökanden lära sig ett tredje språk och således komma ifråga för befordran.

____________