Language of document :

17. septembril 2007 esitatud hagi - Beatriz Acosta Iborra jt versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-93/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Madalmaad) ja teised (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, milles avaldati 2006. aastal edutatavate ametnike nimekiri, osas, milles komisjon ei arvestanud hagejate valitavust 2006. aasta edutamisel ja selles osas, milles nende nimesid ei lisatud edutatavate ametnike nimekirja;

vajadusel tühistada komisjoni 6. juuni 2007. aasta otsused, millega otsesõnu jäeti rahuldamata kaebused, mille hagejad esitasid 16. veebruaril 2007 Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade (personalieeskiri) artikli 90 lõike 2 alusel;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagejad tuginevad faktilistele ja õiguslikele asjaoludele, mis on väga sarnaseid neile, mis esitati kohtuasjas F-92/07, mis avaldati samas Euroopa Liidu Teataja numbris.

____________