Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 września 2007 r. - Acosta Iborra i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Beatriz Acosta Iborra (Alkmaar, Niderlandy) i inni (przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego, publikującej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za 2006 r., ponieważ Komisja nie uwzględniła tego, że skarżący kwalifikowali się do podania do awansu w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r., i ponieważ ich nazwiska nie znajdowały się na liście urzędników awansowanych;

o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 6 czerwca 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżących na podstawie art. 90 ust. 2 Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich w dniu 16 lutego 2007 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnoszą zarzuty bardzo podobne do zarzutów podnoszonych w sprawie F-92/07, z której komunikat jest opublikowany w tym samym numerze Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

____________