Language of document :

Sag anlagt den 21. september 2007 - Rebizant m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-94/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Jean Rebizant (Karlsruhe, Tyskland) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgernes påstande

Det fastslås, at afgørelsen om fastsættelse af forfremmelsestærsklerne til lønklasse AD 13, der gælder for tjenestemænd, der er omfattet af budgettet for forskning/Det Fælles Forskningscenter (FFC) og af driftsbudgettet, er ulovlig.

Ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2006 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne har til støtte for deres påstande fremsat følgende anbringender:

Tilsidesættelse af artikel 5, stk. 5, i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber (vedtægten).

Tilsidesættelse af vedtægtens artikel 6, stk. 2, samt artikel 9 i bilag XIII.

Tilsidesættelse af princippet om ligebehandling.

Sagsøgerne har anført, at Kommissionen ved at fastsætte forfremmelsestærsklen til 98,5 for lønklasse AD 13 for tjenestemænd, der er omfattet af forskningsbudgettet og FFC-budgettet, ikke har taget hensyn til de stillinger, som i medfør af artikel 9 i bilag XIII til statutten, var faktisk ubesatte i GD for forskning og i GD FFC eller til den særlige situation som tjenestemænd, der henhører under disse budgetter, befinder sig i.

Sagsøgerne har anført, at Kommissionen i kraft af denne undladelse har tilsidesat sin afgørelse af 20. juli 2005 om fremgangsmåden med hensyn til forfremmelse af tjenestemænd, der er omfattet af forskningsbevillingerne i det almindelige budget, hvori der er fastsat regler, som sikrer princippet om ligebehandling af tjenestemænd, der er omfattet af forskellige budgetter.

____________