Language of document :

21. septembril 2007 esitatud hagi - Rebizant jt versus komisjon

(Kohtuasi F-94/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Jean Rebizant (Karlsruhe, Saksamaa) ja teised (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J-N Lois, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagejate nõuded

tunnistada õigusvastaseks otsus, millega kinnitati palgaastmele AD 13 edutamise lävi ametnikele, kes on seotud eelarvega "Uurimine"/"Ühtne uurimiskeskus" ja eelarvega "Funktsioneerimine";

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus, millega 2006. aasta edutamise raames ei edutatud hagejaid palgaastmele AD 13;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Oma nõuete toetuseks esitavad hagejad järgmised väited:

-    Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade (personalieeskirjad) artikli 5     lõike 5 rikkumine;

-    personalieeskirjade artikli 6 lõike 2 ja selle XIII lisa artikli 9 rikkumine;

-    võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine.

Hagejad täpsustavad, et kinnitades palgaastmele AD 13 edutamise läve 98,5 ametnikele, kes on seotud eelarvega "Uurimine" ja eelarvega "Ühtne uurimiskeskus", ei võtnud komisjon arvesse esiteks ametikohti, mis personalieeskirjade XIII lisa artikli 9 kohaselt olid tõhusalt täitmata, ja teiseks nende eelarvetega seotud ametnike seisundi spetsiifilisust.

Hagejad väidavad, et seda tehes läks komisjon vastuollu oma 20. juuli 2005. aasta otsusega, mis puudutab nende ametnike edutamismenetlusi, keda tasustatakse üldeelarve "Uurimise" jaolt, s.o. otsusega, millega kehtestatakse reeglid, mis tagavad erinevate eelarvete ametnike võrdse kohtlemise.

____________