Language of document :

Kanne 21.9.2007 - Rebizant ym. v. komissio

(Asia F-94/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jean Rebizant (Karlsruhe, Saksa) ym. (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Lois ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajien vaatimukset

päätöksen, jolla määritettiin palkkaluokkaan AD 13 ylentämisessä sovellettavat ylennysrajat niille virkamiehille, jotka kuuluvat budjettinimikkeeseen Tutkimus/Yhteinen tutkimuskeskus (YTK) ja budjettinimikkeeseen Toiminta, on todettava olevan lainvastainen

nimittävän viranomaisen päätös olla ylentämättä kantajia palkkaluokkaan AD 13 vuoden 2006 ylennyskierroksella on kumottava

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat esittävät kanteensa tueksi seuraavat kanneperusteet

-    Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen     (jäljempänä henkilöstösäännöt) 5 artiklan 5 kohtaa on rikottu

-    henkilöstösääntöjen 6 artiklan 2 kohtaa samoin kuin niiden liitteessä XIII olevaa 9 artiklaa on rikottu

-    yhdenvertaisen kohtelun periaatetta on loukattu.

Kantajat täsmentävät, että asettaessaan palkkaluokkaan AD 13 ylentämisessä sovellettavan ylennyskelpoisuuden rajan 98,5:een niille virkamiehille, jotka kuuluvat budjettinimikkeeseen Tutkimus ja budjettinimikkeeseen YTK, komissio ei ottanut huomioon yhtäältä virkoja, jotka henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 9 artiklan mukaan olivat todella avoinna Tutkimuksen pääosastolla ja YTK:n pääosastolla, ja toisaalta näihin budjettinimikkeisiin kuuluvien virkamiesten tilanteen erityislaatuisuutta.

Kantajat väittävät, että tämän laiminlyönnin johdosta komissio on toiminut vastoin 20.7.2005 tekemäänsä päätöstä, joka koskee yksityiskohtaisia soveltamissäännöksiä niiden virkamiesten ylentämisessä, joiden palkka maksetaan yleisen talousarvion "Tutkimus"-osasta, ja jossa määrätään säännöistä, joilla taataan eri talousarvioiden piiriin kuuluvien virkamiesten yhdenvertainen kohtelu.

____________