Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 września 2007 r. - Rebizant i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-94/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean Rebizant (Karlsruhe, Niemcy) i in. (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem decyzji określającej progi awansu do grupy zaszeregowania AD 13 mające zastosowanie do urzędników objętych budżetem Badania/Wspólne Centrum Badań (WCB) i budżetem Eksploatacja;

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2006;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżący powołują następujące zarzuty:

-     naruszenie art. 5 ust. 5 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich (regulaminu pracowniczego) ;

-     naruszenie art. 6 ust. 2 regulaminu pracowniczego oraz art. 9 załącznika XIII do tego regulaminu;

-    naruszenie zasady równego traktowania.

Skarżący precyzują, że określając próg awansów do grupy zaszeregowania AD 13 dla urzędników objętych budżetem Badania i budżetem Wspólnego Centrum Badań (WCB) na 98,5, Komisja nie wzięła pod uwagę po pierwsze stanowisk, które na podstawie art. 9 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego są efektywnie nieobsadzone w DG Badania i DG Wspólne Centrum Badań i, po drugie, specyfiki sytuacji urzędników objętych tymi budżetami.

Skarżący twierdzą, że nie biorąc tego pod uwagę Komisja naruszyła swoją decyzję z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie awansu urzędników otrzymujących wynagrodzenie z części budżetu ogólnego przeznaczonej na badania, która określała reguły gwarantujące poszanowanie zasady równego traktowania urzędników finansowanych z różnych budżetów.

____________