Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Supreme Court (Irland) den 6. august 2007 - Nicole Hassett, Cheryl Doherty - The Medical Defence Union Limited og MDU Services Limited mod Raymond Howard og Brian Davidson

(Sag C-372/07)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Supreme Court, Irland

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Nicole Hassett og Cheryl Doherty - The Medical Defence Union Limited og MDU Services Limited

Sagsøgte: Raymond Howard og Brian Davidson

Præjudicielle spørgsmål

Når praktiserende læger danner en interesseorganisation, i selskabsform, oprettet i henhold til lovgivningen i en medlemsstat, med henblik på at yde bistand til og skadesløsholde organisationens medlemmer, som praktiserer i denne medlemsstat og i andre medlemsstater med hensyn til deres professionelle praksis, og en sådan bistand eller skadesløsholdelse afhænger af en beslutning truffet af selskabets direktion, i henhold til dets vedtægter, og ved udøvelse af et absolut skøn, skal en retssag, hvorunder en beslutning om i henhold til denne bestemmelse at nægte at give bistand til eller skadesløsholde en praktiserende læge, som praktiserer i den anden medlemsstat, anfægtes af den pågældende praktiserende læge, idet han gør gældende, at selskabet har overtrådt den praktiserende læges kontraktretlige eller andre juridiske rettigheder, da anses for en retssag, som vedrører gyldigheden af en beslutning truffet af et organ under dette selskab i henhold til artikel 22, nr. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område 1, således at retterne i den medlemsstat, hvor selskabet har hjemsted, er enekompetente?

____________

1 - Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT L 12, s. 1).