Language of document :

2007 m. rugpjūčio 6 d. Supreme Court (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Nicole Hassett ir Cheryl Doherty / The Medical Defence Union Limited ir MDU Services Limited prieš Raymond Howard ir Brian Davidson

(Byla C-372/07)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supreme Court, Airija

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: Nicole Hassett ir Cheryl Doherty / The Medical Defence Union Limited ir MDU Services Limited

Atsakovai: Raymond Howard ir Brian Davidson

Prejudiciniai klausimai

Kai savitarpio pagalbos organizacijai priklausantys praktikuojantys gydytojai susiburia į bendrovę, įsteigtą pagal valstybės narės įstatymus, kurios tikslas - teikti šioje ir kitoje valstybėje narėje praktikuojantiems savo nariams pagalbą ir atlyginti jų su profesine praktika susijusius nuostolius, ir kai tokia pagalba ar nuostolių atlyginimas priklauso nuo šios bendrovės valdybos sprendimo, priimamo vadovaujantis įstatais ir įgyvendinant neribotą diskreciją, ar procesas, kuriame praktikuojantis gydytojas, siekiantis tokios pagalbos ir nuostolių atlyginimo, ginčija sprendimą, kuriuo atsisakoma kitoje valstybėje narėje praktikuojančiam gydytojui suteikti pagalbą ar atlyginti nuostolius, nes bendrovė tariamai pažeidžia suinteresuoto praktikuojančio gydytojo sutartines ir kitas teisėtas teises, turi būti laikomas procesu, kurio dalykas yra šios bendrovės organo sprendimo Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo1 22 straipsnio 2 dalies prasme galiojimas, ir todėl valstybės narės, kurioje yra šios bendrovės buveinė, teismai turi išimtinę jurisdikciją?

____________

1 - 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo bei vykdymo užtikrinimo, OL L 12, p. 1