Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Supreme Court (Īrija) 2007. gada 6. augusta rīkojumu - Nicole Hassett un Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited un MDU Services Limited pret Raymond Howard un Brian Davidson

(lieta C-372/07)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court, Īrija

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Nicole Hassett un Cheryl Doherty/The Medical Defence Union Limited un MDU Services Limited

Atbildētāji: Raymond Howard un Brian Davidson

Prejudiciālais jautājums

Ja mediķi izveido savstarpējas aizstāvības organizāciju, kuras juridiskā forma ir sabiedrība, kura tiek dibināta saskaņā ar dalībvalsts tiesību normām, ar mērķi tās biedriem, kas praktizē šajā un citā dalībvalstī, sniegt palīdzību un kompensāciju attiecībā uz to profesionālo darbību, un šādas palīdzības vai kompensācijas sniegšana ir atkarīga no šīs sabiedrības Valdes lēmuma, kas tiek pieņemts saskaņā ar statūtiem un tās absolūtas rīcības brīvību, vai tiesvedība, kurā citā dalībvalstī praktizējošs mediķis apstrīd saskaņā ar šo normu pieņemtu lēmumu par atteikumu sniegt viņam palīdzību vai piešķirt kompensāciju pamatojoties uz to, ka sabiedrība ir pārkāpusi līgumiskās vai citas attiecīgā mediķa tiesības, ir uzskatāma par tādu tiesvedību, kuras priekšmets ir sabiedrības institūcijas lēmuma spēkā esamība Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 1 22. panta 2. punkta izpratnē tādējādi, ka dalībvalsts, kurā sabiedrībai ir domicils, tiesām ir izņēmuma jurisdikcija?

____________

1 - Padomes 2000. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 44/2201 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.).