Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 6 augusti 2007 - Nicole Hassett och Cheryl Doherty samt Medical Defence Union Limited och MDU Services Limited mot Raymond Howard och Brian Davidson

(Mål C-372/07)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Supreme Court (Irland).

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Nicole Hassett och Cheryl Doherty samt Medical Defence Union Limited och MDU Services Limited

Svarande: Raymond Howard och Brian Davidson

Tolkningsfråga

När praktiserande läkare bildar en intresseorganisation i form av ett bolag enligt lagstiftningen i en medlemsstat i syfte att bistå och ersätta medlemmar, som praktiserar i denna och i en annan medlemsstat, i deras yrkesutövning, och tillhandahållandet av detta bistånd eller denna ersättning är beroende av ett beslut som fattas av bolagets styrelse i enlighet med dess bolagsordning och helt efter eget skön, avser då förfaranden genom vilka ett beslut att enligt dessa bestämmelser neka en läkare som praktiserar i den andra medlemsstaten bistånd eller ersättning ifrågasätts av den praktiserande läkaren på grund av att bolaget påstås ha åsidosatt en avtalsenlig eller annan lagstadgad rättighet som tillkommer den praktiserande läkaren, giltigheten av beslut av bolagets organ i den mening som avses i artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område1, med påföljd att domstolarna i den medlemsstat där bolaget har sitt säte har exklusiv behörighet?

____________

1 - Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, s. 1)