Language of document :

Жалба, подадена на 29 декември 2007 г. - Marcuccio / Комисия

(Дело F-146/07)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Жалбата е подадена срещу отхвърлянето от ответника на искането на жалбоподателя да бъде проведено или приключено разследване относно факта, че на 29 октомври 2001 г. в помещенията на делегацията на Европейската Комисия в Ангола, където работи в качеството си на длъжностно лице на ответника, в рамките на работното време жалбоподателят влиза в случаен контакт с белезникав прах от неизвестно естество и да му бъде предоставена всяка информация относно това какво се е случило с пробата от този прах и относно процедурите за съхранение и достъп до нея.

В подкрепа на своите доводи във връзка с отхвърлянето от ответника жалбоподателят привежда следните три правни основания: 1) пълна липса на мотиви, както и нелогичност, непоследователност, необмисленост, неяснота, използване като претекст и липса или неадекватност на разследването; 2) сериозно, явно и очевидно нарушение на закона; 3) нарушение на задължението за полагане на дължимата грижа и на задължението за добро управление.

Искания на жалбоподателя

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка № prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623 от 23 февруари 2007 г.;

да се отмени решението, независимо от неговата форма, с което ответникът отхвърля искането на жалбоподателя от 10 октомври 2006 г., подадено до органа по назначаването;

да се отмени, доколкото е необходимо, и независимо от неговата форма, решението, с което се отхвърля жалбата на жалбоподателя от 27 април 2007 г., подадена до органа по назначаването;

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка № prot. ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393 от 4 септември 2007 г.;

да се установи фактът, че ответникът не е провел или приключил никакво подходящо разследване, в това число подготвителни или последващи мерки за такова разследване, с цел да се установи всяко предварително или последващо обстоятелство, което е свързано по какъвто и да е начин с факта, че на 29 октомври 2001 г. в помещенията на делегацията на Европейската Комисия в Ангола, където работи illo tempore в качеството си на длъжностно лице на ответника, в рамките на работното време жалбоподателят влиза в случаен контакт с белезникав прах от неизвестно естество;

да се установи и декларира, че липсата на провеждане на разследване е незаконно;

да се осъди ответникът да проведе или да приключи разследването, да извърши поредица от съответни произтичащи от разследването действия, да предостави на жалбоподателя информация относно събитието от 29 октомври 2001 г., да гарантира на жалбоподателя достъп до пробата от праха;

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя като обезщетение за необратимо претърпените към днешна дата вреди, настъпили в резултат на липсата на разследване, сумата от 3 000 000 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост;

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя като обезщетение за вредите, които ще настъпят в бъдеще в резултат на липсата на разследване, сумата от 300 EUR на ден, или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост, считано от утрешния ден до деня, в който - след като е проведено разследването и взети свързаните с него подготвителни или произтичащи мерки - жалбоподателят получи известие за заключенията от разследването, заедно с оповестяването им по подходящ начин в помещенията на делегацията и в Главна дирекция "Развитие и външни отношения";

да се разгледа поведението на ответника преди, по време и след събитието от 29 октомври 2001 г., което по някакъв начин е свързано с това събитие, с изключение на непровеждането на разследване;

да се установи и обяви, че въпросното поведение е незаконно;

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя като обезщетение за вредите, произтичащи от въпросното поведение, сумата от 5 000 000 EUR или съответната по-висока или по-ниска сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост;

да се осъди ЕК да възстанови на жалбоподателя съдебните разноски, разходи и хонорари, направени в хода на производството, включително и свързаните с изготвянето на заключение на вещо лице на страната, което може да бъде изготвено с цел да се установи дали са налице условията да бъде осъден ответникът да плати на жалбоподателя всяка една от посочените по-горе суми и, по-общо, да се установи всеки факт, който е необходим, за да бъде постановено решение по настоящото дело.

____________