Language of document :

Προσφυγή/αγωγή της 29ης Δεκεμβρίου 2007 - Marcuccio κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-146/07)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Προσφεύγων/ενάγων: Luigi Marcuccio (Tricase, Ιταλία) (εκπρόσωπος: G. Cipressa, δικηγόρος)

Καθής/εναγομένη: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Προσφυγή/αγωγή ασκηθείσα αναφορικά με την απόρριψη, εκ μέρους της καθής/εναγομένης (στο εξής: καθής), του αιτήματος του προσφεύγοντος/ενάγοντος (στο εξής: προσφεύγων), αφενός, να πραγματοποιηθεί ή να έλθει σε πέρας μια έρευνα σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στις 29 Οκτωβρίου 2001 και το οποίο συνίσταται στο ότι ο προσφεύγων ήλθε ακουσίως σε επαφή, στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγκόλα, όπου ασκούσε την επαγγελματική δραστηριότητά του ως υπάλληλος της καθής, και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, με υπόλευκη σκόνη αγνώστου φύσεως, και, αφετέρου, να του παρασχεθεί κάθε πληροφορία όσον αφορά το πού κατέληξε το δείγμα της σκόνης αυτής και όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης και την πρόσβαση στο εν λόγω δείγμα.

Ο προσφεύγων προβάλλει, προς στήριξη της επιχειρηματολογίας του σχετικά με την εκ μέρους της καθής απόρριψη των αιτημάτων του, τους τρεις ακόλουθους ισχυρισμούς: 1) παντελής έλλειψη αιτιολογίας, ιδίως λόγω του παράλογου χαρακτήρα, της ανακολουθίας, του αβασίμου, της συγχύσεως, του προσχηματικού χαρακτήρα και της απουσίας ή του ανεπαρκούς χαρακτήρα της προκαταρκτικής έρευνας· 2) σοβαρή, κατάφωρη και πρόδηλη παραβίαση του δικαίου·3) παράβαση του καθήκοντος αρωγής και του καθήκοντος χρηστής διοικήσεως.

Αιτήματα του προσφεύγοντος/ενάγοντος

Ο προσφεύγων/ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, το υπηρεσιακό σημείωμα της 23ης Φεβρουαρίου 2007, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου ADMINB.2/MB/nb D(07)4623·

να ακυρώσει την απόφαση, όπως και αν αυτή διατυπώθηκε, που έδωσε λαβή για την απόρριψη, εκ μέρους της καθής, της αιτήσεως που υπέβαλε στις 10 Οκτωβρίου 2006 ο προσφεύγων προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή·

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, την απόφαση, όπως και αν αυτή διατυπώθηκε, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που υπέβαλε στις 27 Απριλίου 2007 ο προσφεύγων προς την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή·

να ακυρώσει, καθόσον καθίσταται αναγκαίο, το υπηρεσιακό σημείωμα της 4ης Σεπτεμβρίου 2007, που έχει αριθμό πρωτοκόλλου ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393·

να αναγνωρίσει ότι η καθής δεν πραγματοποίησε ή δεν έφερε σε πέρας, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που προηγούνται και προφανώς έπονται μιας τέτοιας έρευνας, καμία ενδεδειγμένη έρευνα προς εξακρίβωση κάθε περιστάσεως, είτε προγενέστερης είτε μεταγενέστερης του επίμαχου περιστατικού, συνδεόμενης καθ' οιονδήποτε τρόπο με το γεγονός ότι στις 29 Οκτωβρίου 2001 ο προσφεύγων ήλθε ακουσίως σε επαφή, στα γραφεία της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αγκόλα, όπου ασκούσε illo tempore την επαγγελματική δραστηριότητά του ως υπάλληλος της καθής, και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, με υπόλευκη σκόνη αγνώστου φύσεως·

να αναγνωρίσει τον αθέμιτο χαρακτήρα της μη πραγματοποιήσεως της έρευνας και να κηρύξει αθέμιτη την παράλειψη αυτή·

να υποχρεώσει την καθής να πραγματοποιήσει ή να φέρει σε πέρας την έρευνα, να τελέσει μια σειρά πράξεων που απορρέουν από την εν λόγω έρευνα, να παράσχει στον προσφεύγοντα μια σειρά πληροφοριών σχετικά με το περιστατικό της 29ης Οκτωβρίου 2001 και να διασφαλίσει στον προσφεύγοντα πρόσβαση στο δείγμα της σκόνης·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση του τμήματος της ανεπανόρθωτης ζημίας την οποία υπέστη μέχρι σήμερα και η οποία απορρέει από τη μη πραγματοποίηση της έρευνας, ποσό 3 000 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης·

να υποχρεώσει την καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα, προς αποκατάσταση του τμήματος της οφειλόμενης στη μη πραγματοποίηση της έρευνας ζημίας που ενδεχομένως θα επέλθει στο μέλλον, ποσό 300 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης, για κάθε ημέρα που θα μεσολαβήσει μεταξύ της επομένης της ασκήσεως της υπό κρίση προσφυγής και εκείνης κατά την οποία, αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα καθώς και όλες οι προγενέστερες ή μεταγενέστερες της εν λόγω έρευνας πράξεις, θα γνωστοποιηθούν στον προσφεύγοντα και θα δημοσιοποιηθούν επαρκώς, στα γραφεία της αντιπροσωπείας και ωσαύτως στις έδρες των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Εξωτερικών Σχέσεων της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα πορίσματα της έρευνας·

να εξακριβώσει τις εκδηλώσεις συμπεριφοράς που υιοθέτησε η καθής είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το περιστατικό της 29ης Οκτωβρίου 2001 και οι οποίες συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με το εν λόγω περιστατικό, εξαιρουμένης της μη πραγματοποιήσεως της έρευνας·

να αναγνωρίσει τον αθέμιτο χαρακτήρα των περί ων πρόκειται εκδηλώσεων συμπεριφοράς και να τις κηρύξει αθέμιτες·

να υποχρεώσει την καθής, προς αποκατάσταση της ζημίας που απορρέει από τις περί ων πρόκειται εκδηλώσεις συμπεριφοράς, να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό 5 000 000 ευρώ ή οποιοδήποτε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσό κρίνει ενδεδειγμένο το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης·

να υποχρεώσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να αποδώσει στον προσφεύγοντα το σύνολο των αμέσων εξόδων και των εξόδων για αμοιβές στα οποία αυτός υποβλήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων σχετικά με τη σύνταξη εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης η οποία ενδεχομένως θα πραγματοποιηθεί προς εξακρίβωση του αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να υποχρεωθεί η καθής να καταβάλει στον προσφεύγοντα καθένα από τα προαναφερθέντα ποσά καθώς και, γενικότερα, προς εξακρίβωση οποιουδήποτε λυσιτελούς περιστατικού για τους σκοπούς της εκδοθησομένης αποφάσεως στην υπό κρίση υπόθεση.

____________