Language of document :

Kanne 29.12.2007 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-146/07)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja G. Cipressa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kanne, jonka kohteena on se, että vastaaja on hylännyt kantajan hakemuksen tutkimuksen suorittamisesta tai sen loppuun saattamisesta sen seikan osalta, että kantaja joutui 29.10.2001 Euroopan komission lähetystön toimitiloissa Angolassa, jossa hän toimi vastaajan palveluksessa virkamiehenä, työaikanaan sattumalta kosketuksiin tuntemattoman valkoisen jauheen kanssa, ja kaikkien tietojen antamisesta tätä jauhetta koskevista näytteistä ja sen säilyttämisestä sekä sen saatavuudesta.

Kantaja esittää vastaajan hylkäävästä päätöksestä esittämiensä väitteiden tueksi seuraavat kanneperusteet: 1. perustelujen täydellinen puuttuminen; lisäksi päätös oli epälooginen, epäyhdenmukainen, järkeenkäymätön, sekava, se sisälsi pelkkiä väitteitä ja se perustui puuttuviin tai riittämättömiin tutkimuksiin; 2. vakava, ilmeinen ja selvä lain rikkominen; 3. huolenpitovelvoitteen ja hyvän hallinnon periaatteen loukkaaminen.

Vaatimukset

on kumottava 23.2.2007 päivätty kirjelmä ADMINB.2/MB/nb/ D(07)4623 tarvittavin osin

on kumottava missä tahansa muodossa tehty päätös, jolla kantajan nimittävälle viranomaiselle 10.10.2006 tekemä hakemus hylättiin

on kumottava tarvittavin osin missä tahansa muodossa tehty päätös, jolla kantajan nimittävälle viranomaiselle 27.4.2007 tekemä valitus hylättiin

on kumottava tarvittavin osin 4.9.2007 päivätty kirjelmä ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393

on todettava, että vastaaja ei ole suorittanut eikä saattanut loppuun asianmukaista tutkimusta valmistelu- ja lopputoimenpiteineen tutkiakseen kaikki, myös aiemmat ja myöhemmät seikat, jotka jollakin tavalla liittyvät siihen, että kantaja joutui 29.10.2001 Euroopan komission lähetystön toimitiloissa Angolassa, jossa hän tuohon aikaan toimi vastaajan palveluksessa virkamiehenä, työaikanaan sattumalta kosketuksiin tuntemattoman valkoisen jauheen kanssa

on tutkittava ja todettava tutkimuksen tekemättä jättämisen lainvastaisuus

vastaaja on velvoitettava suorittamaan tai saattamaan loppuun tutkimus, toteuttamaan sen johdosta laajoja toimenpiteitä, antamaan kantajalle tietoja 29.10.2001 sattuneesta tapahtumasta ja antamaan kantajalle oikeus tutustua jauhenäytteeseen

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvaukseksi vahingosta, joka on tähän mennessä jo aiheutunut tutkimuksen laiminlyönnistä, 3 000 000 euroa, taikka tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi ja oikeudenmukaiseksi

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvaukseksi vahingosta, joka syntyy sittemmin tutkimuksen laiminlyönnistä kultakin päivältä tästä lähtien aina siihen päivään asti, jona kantajalle ilmoitetaan tutkimuksen suorittamisen jälkeen, mukaan lukien valmistelu- ja lopputoimenpiteet, sen tulokset, ja ne annetaan tämän lisäksi asianmukaisesti tiedoksi lähetystön toimitiloissa ja Euroopan komission kehitysyhteistyön ja ulkosuhteiden pääosastoissa, 300 euroa, taikka tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi ja oikeudenmukaiseksi

on tutkittava vastaajan menettely 29.10.2001 sattuneen tapahtuman edellä, sen aikana ja sen jälkeen, laiminlyötyä tutkimusta lukuun ottamatta

tämä menettely on todettava lainvastaiseksi

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle korvauksena tästä menettelystä aiheutuneesta vahingosta 5 000 000 euroa taikka tätä suurempi tai pienempi määrä, jonka tuomioistuin katsoo oikeaksi ja oikeudenmukaiseksi

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan kantajalle kaikki oikeudenkäyntiin liittyvät kulut ja palkkiot, mukaan lukien ne, jotka liittyvät kantajan hankkimaan asiantuntijalausuntoon, joka mahdollisesti esitetään, jotta voidaan näyttää toteen edellytykset sille, että vastaaja on velvoitettava maksamaan kaikki edellä mainitut määrät kantajalle, sekä yleisemmin kaikkien tässä asiassa annettavan tuomion kannalta ratkaisevat tosiseikat.

____________