Language of document :

Tožba, vložena 29. decembra 2007 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-146/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Tožba tožeče stranke zoper odločitev tožene stranke o zavrnitvi njene zahteve, da naj se izvrši oziroma zaključi preiskava v zvezi z dejstvom, da je tožeča stranka 29. oktobra 2001 v prostorih predstavništva Evropske komisije v Angoli, kjer je bila zaposlena kot uradnik tožene stranke, v delovnem času po naključju prišla v stik z neznanim belkastim prahom, in zahteve, da naj se ji predloži vse podatke o tem, kaj se je zgodilo z vzorcem navedenega prahu in v zvezi s postopki za shranitev vzorca ter dostopa do njega.

Tožeča stranka v utemeljitev svojih trditev v zvezi z zavrnitvijo s strani tožene stranke navaja tri tožbene razloge: 1) popolna neobrazloženost, tudi zaradi nelogičnosti, neskladnosti, neutemeljenosti, zmede, pretvez in neustreznosti preiskave; 2) jasna in očitna hujša kršitev zakona; 3) kršitev dolžnosti skrbnega ravnanja in dolžnosti dobrega upravljanja.

Predlogi tožeče stranke

dopis z dne 23. februarja 2007 št. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623 naj se, če je potrebno, razglasi za ničnega;

odločba, v kakršnikoli obliki, s katero je tožena stranka zavrnila zahtevo z dne 10. oktobra 2006, ki jo je tožeča stranka predložila organu, pristojnemu za imenovanja, naj se razglasi za nično;

odločba, v kakršnikoli obliki, s katero je bila zavrnjena pritožba z dne 27. aprila 2007, ki jo je tožeča stranka predložila organu, pristojnemu za imenovanja, naj se razglasi za nično;

dopis z dne 4. septembra 2007, št. ADMIN.B.2/MB/ls D(07)19393, naj se, če je potrebno, razglasi za ničnega;

ugotovi naj se, da tožena stranka ni izvršila oziroma zaključila nobene ustrezne preiskave, vključno s predhodnimi in kasnejšimi dejanji, ki iz nje izhajajo, da bi ugotovila kakršnokoli okoliščino, ki bi bila predhodno ali naknadno kakorkoli povezana z dejstvom, da je tožeča stranka 29. oktobra 2001 v prostorih predstavništva Evropske komisije v Angoli, kjer je bila zaposlena kot uradnik tožene stranke in v delovnem času po naključju prišla v stik z neznanim belkastim prahom;

ugotovi in razglasi naj se, da je bila opustitev izvršitve preiskave nezakonita;

toženi stranki naj se naloži izvršitev ali zaključitev preiskave, izvršitev več dejanj, ki iz nje izhajajo, predložitev podatkov v zvezi z dogodkom 29. oktobra 2001 tožeči stranki, in zagotovitev njenega dostopa do vzorca prahu;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 3.000.000 eurov za povračilo tistega dela škode, ki je nepopravljivo nastala do tega dne zaradi opustitve izvršitve preiskave, oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 300 eurov za povračilo tistega dela škode, ki izhaja iz opustitve izvršitve preiskave, ki bo nastala od dneva po vložitvi te tožbe oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in ustrezen, od dneva po vložitvi tožbe do dneva, ko bodo po izvršitvi preiskave in vseh predhodnih in naknadnih dejanjih, tožeči stranki in ustrezni javnosti v prostorih predstavništva in tudi na sedežu generalnega direktorata za razvoj in generalnega direktorata za zunanje odnose, sporočeni zaključki preiskave;

oceni naj se ravnanje tožene stranke pred, med in po dogodku 29. oktobra 2001, ki bi bilo kakorkoli povezano s tem dogodkom, razen opustitve izvršitve preiskave;

ugotovi in razglasi naj se nezakonitost zadevnih ravnanj;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača znesek 5.000.000 eurov za povračilo škode, ki izhaja iz zadevnih ravnanj oziroma višji ali nižji znesek, za katerega bo Sodišče za uslužbence ugotovilo, da je pravičen in primeren;

ES naj se naloži, da tožeči stranki povrne vse stroške postopka, vključno s tistimi, povezanimi z morebitno pripravo izvedenskega mnenja za ugotovitev, ali so izpolnjeni pogoji za plačilo zgoraj navedenih zneskov tožeči stranki in na splošno za ugotovitev kateregakoli dejstva, pomembnega za izdajo sodbe v tej zadevi.

____________