Language of document :

Talan väckt den 29 december 2007 - Luigi Marcuccio mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-146/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ombud: advokaten G. Cipressa)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan mot kommissionens avslag på sökandens begäran att den skall genomföra eller slutföra en undersökning angående den omständigheten att sökanden under arbetstid den 29 oktober 2001 i lokalerna tillhörande kommissionens delegation i Angola, där han tjänstgjorde som kommissionstjänsteman, råkade komma i kontakt med ett vitaktigt pulver av okänd art, och att den skall tillhandahålla honom all existerande information om vad som hänt med det prov som togs av detta pulver och om förfarandena för att bevara och få tillgång till detta prov.

Sökanden gör till stöd för sin argumentation rörande avslaget gällande följande tre grunder: 1) fullständig avsaknad av motivering, samt att beslutet är ologiskt, inkonsekvent, oskäligt, förvirrat, endast utgör en förevändning och grundar sig på en otillräcklig undersökning, 2) allvarligt, klar och uppenbart åsidosättande av gällande rätt, och 3) åsidosättande av omsorgsplikten och principen om god förvaltningssed.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, meddelandet av den 23 februari 2007, prot. ADMINB.2/MB/nb D(07)4623,

ogiltigförklara det beslut, oavsett form, som innebar att svaranden avslog begäran av den 10 oktober 2006, som sökanden ingav till tillsättningsmyndigheten,

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, det beslut, oavsett form, som innebar att klagomålet av den 27 april 2007, som sökanden ingav till tillsättningsmyndigheten, avslogs,

ogiltigförklara, såvitt nödvändigt, meddelandet av den 4 september 2007 prot. ADMINB.2/MB/ls D(07) 19393,

fastställa att svaranden inte genomförde, eller inte slutförde, någon lämplig undersökning, där inbegripet förberedande och uppenbart efterföljande åtgärder, för att fastställa alla de omständigheter som han något som helst samband med den omständigheten att sökanden under arbetstid den 29 oktober 2001 i lokalerna tillhörande kommissionens delegation i Angola, där han vid den tiden tjänstgjorde som kommissionstjänsteman, råkade komma i kontakt med ett vitaktigt pulver av okänd art,

fastställa att underlåtenheten att inte göra någon undersökning var rättsstridig,

förplikta svaranden att genomföra eller slutföra undersökningen, utföra en rad handlingar av betydelse för detta syfte, tillhandahålla sökanden information rörande händelsen den 29 oktober 2001 och garantera att sökanden får tillgång till pulverprovet,

förplikta svaranden av betala 3 000 000 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, till sökanden som ersättning för den del av den skada som redan är i dagsläget är irreparabel vilken orsakats genom underlåtenheten att genomföra undersökningen,

förplikta svaranden att som ersättning för den del av skadan som ännu inte har uppkommit betala 300 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, till sökanden för varje dag från i morgon till den dag då undersökningen och alla förberedande och efterföljande åtgärder har genomförts och slutsatserna av undersökningen meddelas sökanden i delegationens lokaler och vid generaldirektoratet för yttre förbindelser samt publiceras på lämpligt sätt,

fastställa hur svaranden agerat i samband med händelsen den 29 oktober 2001, före, under och efter denna händelse, utöver underlåtenheten att genomföra en undersökning,

fastställa att detta agerande var rättsstridigt,

förplikta svaranden att betala 5 000 000 euro, eller det högre eller lägre belopp som personaldomstolen finner skäligt, till sökanden som ersättning för den skada som orsakats av agerandet i fråga,

förplikta EG att ersätta sökanden för att rättegångskostnader, inklusive dem som avser förberedande av denna parts sakkunnigrapport, som kan komma att upprättas för att fastställa huruvida villkoren är uppfyllda för att svaranden skall förpliktas att betala sökanden alla de ovannämnda beloppen samt, mer generellt, alla de omständigheter som är relevanta för att döma i detta mål.

____________