Language of document :

Жалба, подадена на 2 януари 2008 г. - Bart Nijs / Сметна палата

(Дело F-1/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Bart Nijs (Bereldange, Люксембург) [представител: F. Rollinger, avocat]

Ответник: Сметна палата на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решение на апелативната комисия да не бъде повишен жалбоподателят в степен A*11 в рамките на процедурата по повишаване за 2005 г. и, от друга страна, искане за обезщетение на вредите.

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладът за кариерно развитие на жалбоподателя за 2005-2006 г., включително Решение № 01/2007 на апелативната комисия за одобряване на същия, получено от жалбоподателя на 2 март 2007 г.;

да се отменят свързаните и последващи решения, по-специално решението да не бъде повишен жалбоподателят в степен AD 11 през 2007 г.;

да се отмени взетото на събрание с ограничен брой присъстващи решение на Сметната палата от 8 март 2007 г. за подновяване на мандата на г-н M. Michel Hervé на 1 юли 2007 г. за срок от шест години;

да се осъди Сметната палата да поправи претърпените неимуществени вреди на стойност от 10 000 EUR, както и имуществените вреди, състоящи се от разликата между получените от жалбоподателят заплати след датата на влизане в сила на последните решения за повишаване, съобщени на 3 април 2007 г., и тези, на които той би имал право, ако беше повишен на тази дата;

да се осъди Сметната палата на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________