Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 stycznia 2008 r. - Nijs przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-1/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania A*11 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r. oraz po drugie, wniosek o odszkodowanie.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za okres 2005/06, w tym otrzymanej przez skarżącego w dniu 2 marca 2007 r. decyzji nr 01/2007 komisji odwoławczej o utrzymaniu tego sprawozdania w mocy;

stwierdzenie nieważności związanych z tym i kolejnych decyzji, w szczególności decyzji o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AD 11 w 2007 r.;

stwierdzenie nieważności decyzji posiedzenia zamkniętego Trybunału Obrachunkowego z dnia 8 marca 2007 r. o odnowieniu mandatu Michela Hervégo począwszy od dnia 1 lipca 2007 r. na okres sześciu lat;

zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego wypłaty zadośćuczynienia w wysokości 10 000 EUR za doznaną krzywdę, jak również odszkodowania równemu różnicy pomiędzy wynagrodzeniami pobieranymi przez skarżącego od dnia, w którym stały się skuteczne ostatnie decyzje o awansach, ogłoszone w dniu 3 kwietnia 2007 r. a wynagrodzeniami, do których skarżący byłby uprawniony w przypadku awansu w dniu, w którym stały się skuteczne te decyzje;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________