Language of document :

Tožba, vložena 2. januarja 2008 - Nijs proti Računskemu sodišču

(Zadeva F-1/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Računsko sodišče Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Na eni strani, razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe o nenapredovanju tožeče stranke v naziv A*11 v okviru napredovalnega obdobja 2005, in, na drugi strani, odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi ocenjevalno poročilo 2005/06 za tožečo stranko, vključno z odločbo št. 01/2007 odbora za pritožbe o ohranitvi tega poročila, ki jo je tožeča stranka prejela 2. marca 2007;

za nične naj se razglasijo s tem povezane in sledeče odločbe, zlasti tista o nenapredovanju tožeče stranke v naziv AD 11 v letu 2007;

za nično naj se razglasi odločba Računskega sodišča v ožji zasedbi z dne 8. marca 2007, s katero je bil s 1. julijem 2007 za dobo šestih let obnovljen mandat Michela Hervéja;

Računskemu sodišču naj se naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo v višini 10.000 eurov in odškodnine za premoženjsko škodo, ki je razlika med plačami, ki jih je tožeča stranka prejemala od začetka veljavnosti zadnjih odločb o napredovanju, izdanih 3. aprila 2007, in tistimi plačami, do katerih bi bila tožeča stranka upravičena, če bi napredovala na dan začetka veljavnosti teh odločb;

Računskemu sodišču Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________