Language of document :

Žaloba podaná 3. januára 2008 - Marcuccio/Komisia

(vec F-3/08)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Žaloba podaná vo vzťahu k rozhodnutiu žalovanej o zamietnutí žiadosti žalobcu o obdržanie prekladu oznámenia do taliančiny, ktoré mu bolo určené a spísané v angličtine

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie z 15. februára 2007 č. RELEX.K7/PL/dg D(2007)502497,

zrušiť rozhodnutie, v akejkoľvek forme, ktorým žalovaná zamietla žiadosť z 27. januára 2007, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

zrušiť prípadne rozhodnutie, v akejkoľvek forme, o zamietnutí sťažnosti z 26. mája 2007, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi škodu, ktorá mu vznikla v dôsledku aktov, ktorých zrušenia sa domáha, vo výške 1 000 eur alebo akúkoľvek vyššiu alebo nižšiu sumu, ktorú Súd pre verejnú službu bude považovať za primeranú a spravodlivú,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________