Language of document :

Жалба, подадена на 10 януари 2008 г. - Brune/Kommission

(Дело F-5/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Markus Brune (Брюксел, Белгия) (представител: H. Mannes, Rechtsanwalt)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника относно невключване на жалбоподателя поради недостатъчен брой точки в списъка на лауреатите от конкурс EPSO AD/26/05.

Искания на жалбоподателя

-    да бъдат отменени решението на ответника от 10 май 2007 г. и решението по жалбата от 2 октомври 2007 г. и да бъде обявен за недействителен списъкът на лауреатите от конкурс EPSO AD/26/05,

-    при условията на евентуалност, да бъдат отменени решението на ответника от 10 май 2007 г. и решението по жалбата от 2 октомври 2007 г. и да бъде задължен ответника да включи жалбоподателя в списъка на лауреатите от конкурс EPSO AD/26/05,

-    ако не уважи второто искане, да бъдат отменени решението на ответника от 10 май 2007 г. и решението по жалбата от 2 октомври 2007 г. и да бъде задължен ответника да определи нова дата за устен изпит на жалбоподателя с подходящ период за подготовка както и да разгледа възможността за включването му в списъка на лауреатите според съответните критерии за оценка,

-    да бъди задължен ответника да представи мотиви към решението от 10 май 2007 г. и да се предостави на жалбоподателя право да се запознае с протокола от устния изпит от 6 март 2007 г.,

-    да се осъди ответника за заплата съдебните разноски,

-    евентуално, да бъде постановено отсъствено решение.

____________