Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 stycznia 2008 r. - Brune przeciwko Komisji

(Sprawa F-5/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Markus Brune (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: H. Mannes, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową konkursu EPSO AD/26/05 ze względu na niedostateczną liczbę uzyskanych przez niego punktów

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 10 maja 2007 r. i decyzji w przedmiocie zażalenia z dnia 2 października 2007 r., jak również listy rezerwowej konkursu EPSO AD/26/05;

ewentualnie stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 10 maja 2007 r. i decyzji w przedmiocie zażalenia z dnia 2 października 2007 r. oraz zobowiązanie pozwanej do wpisania skarżącego na listę rezerwową konkursu EPSO AD/26/05;

ewentualnie, w dalszej kolejności, stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej z dnia 10 maja 2007 r. i decyzji w przedmiocie zażalenia z dnia 2 października 2007 r. oraz zobowiązanie pozwanej do wyznaczenia skarżącemu nowego terminu egzaminu ustnego z uwzględnieniem stosownego czasu na przygotowanie do niego i do dokonania oceny możliwości wpisania skarżącego na listę rezerwową w oparciu o stosowne kryteria;

zobowiązanie pozwanej do uzasadnienia decyzji z dnia 10 maja 2007 r. i umożliwienia wglądu do protokołu z egzaminu ustnego w dniu 6 marca 2007 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania;

na wszelki wypadek - wydanie wyroku zaocznego.

____________