Language of document :

Žaloba podaná 10. januára 2008 - Brune/Komisia

(vec F-5/08)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Markus Brune (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: H. Mannes, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia žalovanej o nezapísaní žalobcu kvôli nedosiahnutému počtu bodov do zoznamu úspešných kandidátov výberového konania EPSO AD/26/05

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie žalovanej z 10. mája 2007 a rozhodnutie o sťažnosti z 2. októbra 2007 o zrušení zoznamu úspešných kandidátov v konaní EPSO AD/26/05,

subsidiárne zrušiť rozhodnutie žalovanej z 10. mája 2007 a rozhodnutie o sťažnosti z 2. októbra 2007 a uložiť žalovanej povinnosť zapísať žalobcu do zoznamu úspešných kandidátov EPSO AD/26/05,

v krajnom prípade subsidiárne zrušiť rozhodnutie žalovanej z 10. mája 2007 a rozhodnutie o sťažnosti z 2. októbra 2007 a uložiť žalovanej povinnosť stanoviť žalobcovi nový dátum pre ústnu časť výberového konania s primeraným časom na prípravu a posúdiť možnosť zapísania žalobcu do zoznamu úspešných kandidátov podľa primeraných hodnotiacich kritérií,

uložiť žalovanej povinnosť odôvodniť rozhodnutie z 10. mája 2007 a umožniť nahliadnuť do protokolu o ústnej časti výberového konania zo 6. marca 2007,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania,

preventívne vydať rozsudok pre zmeškanie.

____________