Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 23 stycznia 2008 r. - De Fays przeciwko Komisji

(Sprawa F-62/07)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 199 z 25.8.2007, str. 53