Language of document :

Жалба, подадена на 14 януари 2008 г. - Schönberger / Парламент

(Дело F-7/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Peter Schönberger (Люксембург, Люксембург) (представител: Prozessbevollmächtigter: O. Mader, Rechtsanwalt)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Парламента да не присъди на жалбоподателя трета точка за заслуги при атестирането му през 2003 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на ответника от 15 януари 2007 г., с което се отказва присъждането на трета точка за заслуги на жалбоподателя при атестирането му през 2003 г., както и да се отмени решението на ответника от 16 октомври 2007 г., с което е отхвърлена жалбата на жалбоподателя срещу решението от 15 януари 2007 г.,

да се осъди жалбоподателят да заплати съдебните разноски.

____________