Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 stycznia 2008 r. - Schönberger przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-7/08)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Peter Schönberger (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: O. Mader, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o nieprzyznaniu skarżącemu w ramach oceny za rok 2003trzeciego punktu za zasługi.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego z dnia 15 stycznia 2007 r. o nieprzyznaniu skarżącemu w ramach oceny za rok 2003 trzeciego punktu za zasługi i stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego z dnia 16 października 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z dnia 15 stycznia 2007 r.;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________