Language of document :

Жалба, подадена на 18 януари 2008 г. - Rosenbaum/Комисия

(Дело F-9/08)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Rosenbaum (Бон, Германия) [представител: H.-J. Rüber, Rechtsanwalt]

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ответника за класиране на жалбоподателя към момента на неговото назначаване в степен AD 6/2

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на органа по назначаването на Комисията на Европейските общности от 13 февруари 2007 г. относно класиране на жалбоподателя в степен AD 6/2,

да се установи, че назначаването трябва да се извърши в степен AD 9;

при условията на евентуалност, да се установи, че назначаването трябва да се извърши в степен AD 8,

ако не бъде уважено третото искане, да се установи, че назначаването трябва да се извърши в степен AD 7,

да се осъди ответника за да постави жалбоподателя в такова положение, в каквото той би се намирал при надлежно класиране,

да се осъди ответника да заплати съдебните разноски.

____________