Language of document :

Talan väckt den 2 april 2009 - Breige Martin mot Europol

(Mål F-38/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Breige Martin (Dublin, Irland) (ombud: P. de Casparis)

Svarande: Office européen de police (Europol)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet av den 12 juni 2008 varigenom sökanden informerades om att vederbörande inte kunde erbjudas någon fast anställning, och av beslutet av den 7 januari 2009 genom vilket Europol vid omprövning vidhöll sitt första beslut

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 12 juni 2008 varigenom svaranden meddelade att denne inte kunde erbjuda sökanden någon fast anställning och det beslut som fattades efter omprövning den 7 januari 2009 enligt vilket det saknades fog för sökandens kritik av beslutet av den 12 juni 2008, och

förplikta Europol att ersätta rättegångskostnaderna.

____________