Language of document :

Žaloba podaná 27. marca 2009 - Kipp/Europol

(vec F-28/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Michael Kipp (Haag, Holandsko) (v zastúpení: P. de Casparis, advokát)

Žalovaný: Európsky policajný úrad (Europol)

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým sa žalobca informuje o nemožnosti ponúknuť mu trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutia zo 7. januára 2009, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti prvému rozhodnutiu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 12. júna 2008, ktorým žalovaný informuje žalobcu, že mu nemôže ponúknuť trvalé zamestnanie, ako aj rozhodnutie o sťažnosti vydané dňa 7. januára 2009, ktorým sa námietky podané žalobcom proti rozhodnutiu z 12. júna 2008 zamietli ako nedôvodné,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________