Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

της 6ης Μαΐου 2009 (*)

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Πρόσληψη – Διορισμός – Θέση προϊσταμένου μονάδας – Απόρριψη της υποψηφιότητας του προσφεύγοντος – Προϋποθέσεις που θέτει η ανακοίνωση κενής θέσεως – Πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως»

Στην υπόθεση F‑39/07,

με αντικείμενο προσφυγή των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΑΕ,

Manuel Campos Valls, υπάλληλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κάτοικος Βρυξελλών (Βέλγιο), εκπροσωπούμενος από τους S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis και É. Marchal, δικηγόρους,

προσφεύγων,

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εκπροσωπούμενου από τους M. Arpio Santacruz και I. Šulce,

καθού,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους P. Mahoney (Πρόεδρο), H. Kanninen (εισηγητή) και S. Gervasoni, δικαστές,

γραμματέας: R. Schiano, υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως της 5ης Ιουνίου 2008,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1        Με το δικόγραφο της προσφυγής που κατέθεσε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 23 Απριλίου 2007 με τηλεομοιοτυπία (η κατάθεση του πρωτοτύπου έλαβε χώρα στις 25 Απριλίου 2007), ο M. Campos Valls άσκησε την υπό κρίση προσφυγή με αίτημα την ακύρωση, αφενός, της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής (στο εξής: ΑΔΑ) περί διορισμού του G. στη θέση του προϊσταμένου μονάδας της ισπανικής γλώσσας της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων», της γενικής διευθύνσεως (ΓΔ) A «Προσωπικό και Διοίκηση» του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: επίμαχη θέση) και, αφετέρου, της αποφάσεως περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του για την επίμαχη θέση.

 Το νομικό πλαίσιο

2        Κατά το άρθρο 4 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στο εξής: ΚΥΚ):

«Οι διορισμοί ή οι προαγωγές έχουν ως αντικείμενο μόνο την πλήρωση κενής θέσεως, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Κάθε κενή θέση σε όργανο γνωστοποιείται στο προσωπικό του οργάνου αυτού μόλις η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή [στο εξής: ΑΔΑ] αποφασίσει την πλήρωση της θέσεως.

Εάν η κενή θέση δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί με μετάθεση, διορισμό σε θέση σύμφωνα με το άρθρο 45α ή προαγωγή γίνεται κοινοποίηση στο προσωπικό των άλλων οργάνων και/ή διοργανώνεται εσωτερικός διαγωνισμός.»

3        Κατά το άρθρο 7, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, του ΚΥΚ:

«Η [ΑΔΑ)] τοποθετεί, με διορισμό ή μετάθεση, προς το συμφέρον και μόνον της υπηρεσίας και χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ιθαγένεια, κάθε υπάλληλο σε θέση της κατηγορίας ή του κλάδου του που αντιστοιχεί στον βαθμό του.»

4        Το άρθρο 29, παράγραφος 1, του ΚΥΚ ορίζει:

«Για την πλήρωση των κενών θέσεων σε όργανο, η [ΑΔΑ], αφού εξετάσει:

α)      τις δυνατότητες πλήρωσής της με:

i)      μετάθεση, ή

ii)       διορισμό σύμφωνα με το άρθρο 45α, ή

iii)      προαγωγή,

εντός του οργάνου,·

[…]

κινεί τη διαδικασία διαγωνισμών βάσει τίτλων, κατόπιν εξετάσεων ή βάσει τίτλων και εξετάσεων. […]»

5        Το άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ προβλέπει ότι:

«Η προαγωγή απονέμεται με απόφαση της [ΑΔΑ] υπό το πρίσμα του άρθρου 6, παράγραφος 2. Συνεπάγεται για τον υπάλληλο τον διορισμό του στο αμέσως ανώτερο βαθμό της ομάδας καθηκόντων στην οποία ανήκει. Η προαγωγή απονέμεται αποκλειστικά με επιλογή μεταξύ των υπαλλήλων που έχουν διανύσει ελάχιστο διάστημα δύο ετών στο βαθμό τους, μετά από συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων. Για τη συγκριτική εξέταση των προσόντων, η [ΑΔΑ] λαμβάνει ιδίως υπόψη τις εκθέσεις των υπαλλήλων, τη χρήση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άλλων γλωσσών εκτός από τη γλώσσα για την οποία έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν εις βάθος γνώση σύμφωνα με το άρθρο 28, στοιχείο στ΄, και, ενδεχομένως, το επίπεδο των αρμοδιοτήτων που ασκούν.»

 Ιστορικό της διαφοράς

6        Στις 15 Μαρτίου 2006, η γενική γραμματεία του Συμβουλίου δημοσίευσε, στην ανακοίνωση αριθ. 46/06 προς το προσωπικό, την ανακοίνωση προς πλήρωση κενής θέσεως 60/06 για την πλήρωση της θέσεως του προϊσταμένου της μονάδας ισπανικής γλώσσας στη ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», διεύθυνση III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων» (κατηγορία A, βαθμός 14, 13 ή 12) (στο εξής: ανακοίνωση κενής θέσεως).

7        Το σημείο «Περιγραφή των καθηκόντων» της ανακοινώσεως κενής θέσεως είχε ως εξής:

«–      Ανάληψη, υπό τον συντονισμό των προϊσταμένων της γλωσσικής υπηρεσίας, της ευθύνης της διαχειρίσεως της μονάδας της ισπανικής γλώσσας, τόσο από απόψεως ανθρωπίνων πόρων (μεταφραστών, γραμματέων και προσωπικού στηρίξεως) όσο και από απόψεως της συνολικής παραγωγής (προετοιμασίας, μεταφράσεως, αναθεωρήσεως και τελικής παρουσιάσεως των κειμένων, τηρήσεως των προθεσμιών καθώς της ποιότητας)·

–        συμβολή στον καθορισμό και την εφαρμογή των κατευθυντηρίων αρχών της [γενικής γραμματείας του Συμβουλίου] σε γλωσσικά ζητήματα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την ισπανική γλώσσα·

–        διεκπεραίωση ατομικών συναντήσεων και διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων με το σύνολο της μονάδας ή με ορισμένα από τα μέλη της·

–        όσον αφορά την ισπανική γλώσσα, διεκπεραίωση των επαφών και διασφάλιση της συνεργασίας με τους ομολόγους των λοιπών κοινοτικών οργάνων·

–        διαχείριση των διαρθρωτικών αλλαγών που αποφασίζονται στο πλαίσιο της αναδιοργανώσεως της [διευθύνσεως III “Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων”, στη ΓΔ A “Προσωπικό και Διοίκηση”] κατόπιν της τελευταίας διευρύνσεως.»

8        Το σημείο «Απαραίτητα προσόντα» είχε ως εξής:

«–      Ιδιότητα μονίμου υπαλλήλου του Συμβουλίου.

–        Κατάταξη στην κατηγορία A*, βαθμός 14, 13 ή 12.

–        Ικανότητες διαχειρίσεως και αναλήψεως της ευθύνης που απαιτείται για τη διοίκηση γλωσσικής μονάδας.

–        Ικανότητα διαχειρίσεως των οργανωτικών μεταβολών.

–        Καλή γνώση της δραστηριότητας της γενικής γραμματείας και των διαδικασιών της· γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως και της οργανώσεως καθώς και των μεθόδων εργασίας της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου.

–        Ικανότητες συντονισμού και οργανώσεως καθώς και άνεση στις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία (ομαδική εργασία, διαχείριση συγκρούσεων, προσαρμοστικότητα, παρότρυνση του προσωπικού,…).

–        Πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας και γνώση της αγγλικής και/ή της γαλλικής γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη κειμένων σε μία από τις δυο αυτές γλώσσες.»

9        Ο προσφεύγων, προαχθείς στις 22 Δεκεμβρίου 1994 στον βαθμό LA 3 (που κατέστη AD 14 από την 1η Μαΐου 2006) και διορισθείς στη μονάδα της ισπανικής γλώσσας ως γλωσσικός σύμβουλος, υπέβαλε την υποψηφιότητά του για την επίμαχη θέση.

10      Με την από 30 Μαΐου 2006 έκθεσή της, η επιτροπή επιλογής, αφού προέβη σε συνεντεύξεις με τέσσερις υποψηφίους, μεταξύ των οποίων ο G. και ο προσφεύγων, έκρινε ότι ο G. ήταν ο μόνος υποψήφιος που πληρούσε τις τεθείσες προϋποθέσεις για την κάλυψη της επίμαχης θέσεως και, στη συνέχεια, σύστησε να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του.

11      Με το από 7 Ιουνίου 2006 υπηρεσιακό σημείωμα, ο προσφεύγων πληροφορήθηκε ότι δεν έγινε δεκτή η υποψηφιότητά του. Το υπηρεσιακό αυτό σημείωμα αναφέρει ότι επελέγη «άλλη υποψηφιότητα η οποία ανταποκρινόταν πληρέστερα στις ανάγκες [της επίμαχης θέσεως]».

12      Στις 9 Ιουνίου 2006, το προσωπικό της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου πληροφορήθηκε την απόφαση της ΑΔΑ περί διορισμού του G. στην επίμαχη θέση από την 1η Ιουλίου 2006.

13      Στις 6 Σεπτεμβρίου 2006, ο προσφεύγων υπέβαλε διοικητική ένσταση βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του ΚΥΚ, κατά της αποφάσεως διορισμού του G. και της αποφάσεως περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του.

14      Η ΑΔΑ, με απόφαση της 8ης Ιανουαρίου 2007, την οποία απέστειλε με τηλεομοιοτυπία στον δικηγόρο του προσφεύγοντος στις 11 Ιανουαρίου 2007, απέρριψε τη διοικητική ένσταση.

 Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων

15      Στο πλαίσιο των μέτρων οργανώσεως της διαδικασίας, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κάλεσε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 55, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, να προσκομίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοινώσεως κενής θέσεως και το αντίγραφο των εφαρμοστέων στη διαδικασία επιλογής υποψηφίων εσωτερικών οδηγιών.

16      Με έγγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 30 Απριλίου 2008 με τηλεομοιοτυπία (η κατάθεση του πρωτοτύπου έλαβε χώρα στις 8 Μαΐου 2008), το Συμβούλιο προσκόμισε:

–        το πλήρες αντίγραφο της ανακοινώσεως κενής θέσεως·

–        το αντίγραφο της ανακοινώσεως αριθ. 113/04 προς το προσωπικό της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2004, σχετικά με την απόφαση αριθ. 111/2004 του βοηθού γενικού γραμματέα περί εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 4, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ, το οποίο περιελάμβανε το οργανόγραμμα των διευθυντικών θέσεων της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου καθώς και τον κατάλογο των υπαλλήλων που τις κατέχουν με ημερομηνία 30 Απριλίου 2004·

–        το αντίγραφο του υπηρεσιακού σημειώματος της 17 Ιουνίου 2005 προς τους υπαλλήλους της κατηγορίας A* περί της διαδικασίας σε θέματα πληρώσεως θέσεων προϊσταμένων μονάδας·

–        το αντίγραφο της ανακοινώσεως αριθ. 188/04 προς το προσωπικό της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου, της 9ης Νοεμβρίου 2004, περί της διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων μονάδας.

17      Με την επιστολή του σε απάντηση στα μέτρα οργανώσεως της διαδικασίας, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι σκοπούσε να θεσπίσει νέα διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων μονάδας. Κατά το Συμβούλιο, η διαδικασία αυτή σκοπούσε την εφαρμογή στην επιλογή των προϊσταμένων μονάδας της πρακτικής που έχει θεσπιστεί για την πλήρωση των διευθυντικών θέσεων, με κάποιες τροποποιήσεις. Το Συμβούλιο προσέθεσε ότι, εν αναμονή επισημοποιήσεως της διαδικασίας αυτής, η πρακτική ήταν να ακολουθείται, mutatis mutandis, η προβλεπόμενη για την πλήρωση διευθυντικών θέσεων διαδικασία. Επομένως, σε θέματα πληρώσεως θέσεων προϊσταμένων μονάδας, η ΑΔΑ επικουρείται από επιτροπή επιλογής που αποτελείται από έναν πρόεδρο (τον γενικό διευθυντή/διευθυντή της «αιτούσας» υπηρεσίας), δύο μέλη που διορίζει η ΑΔΑ και ένα μέλος που διορίζει η επιτροπή προσωπικού.

18      Κατά την επ’ ακροατηρίου συνεδρίαση, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κάλεσε το Συμβούλιο να προσκομίσει τον φάκελο υποψηφιότητας του G. καθώς και όλα τα έγγραφα που συνέταξε η επιτροπή επιλογής σχετικά με την εκτίμηση των απαιτουμένων με την ανακοίνωση κενής θέσεως προσόντων των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων, ενδεχομένως, τον συγκριτικό πίνακα των προσόντων των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στην επιλογή.

19      Με έγγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 17 Ιουνίου 2008 με τηλεομοιοτυπία (η κατάθεση του πρωτοτύπου έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2008), το Συμβούλιο προσκόμισε τα ζητηθέντα από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα. Με έγγραφο που περιήλθε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στις 7 Ιουλίου 2008 με τηλεομοιοτυπία (η κατάθεση του πρωτοτύπου έλαβε χώρα στις 12 Ιουλίου 2008), ο προσφεύγων υπέβαλε τις παρατηρήσεις του επί των προσκομισθέντων από το Συμβούλιο εγγράφων.

20      Με απόφαση της 12ης Ιουλίου 2008, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης περάτωσε την προφορική διαδικασία και έθεσε την υπόθεση υπό διάσκεψη.

21      Ο προσφεύγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–        να ακυρώσει τις αποφάσεις της ΑΔΑ περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του και περί διορισμού του G. στην επίμαχη θέση·

–        να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

22      Το Συμβούλιο ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

–        να απορρίψει την προσφυγή·

–        να καταδικάσει τους διαδίκους στα δικαστικά τους έξοδα.

 Σκεπτικό

23      Προς στήριξη της προσφυγής του, ο προσφεύγων προβάλλει τρεις λόγους αντλούμενους από πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, από μη συμμόρφωση προς την ανακοίνωση κενής θέσεως και από παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ.

24      Οι προβληθέντες από τον προσφεύγοντα λόγοι, εφόσον θεμελιώνονται στην ίδια επιχειρηματολογία, πρέπει να εξετασθούν από κοινού.

 Επιχειρήματα των διαδίκων

25      Πρώτον, ο προσφεύγων υπενθυμίζει ότι, μεταξύ των απαιτουμένων με την ανακοίνωση κενής θέσεως προσόντων, οι υποψήφιοι έπρεπε να έχουν καλή γνώση της δραστηριότητας της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου, των διαδικασιών της και των μεθόδων εργασίας της καθώς και γνώση των τεχνικών μεταφράσεως και οργανώσεως.

26      Ωστόσο, σύμφωνα με τον προσφεύγοντα, μετά την απόκτηση του πτυχίου Νομικής και την ειδίκευση στο ευρωπαϊκό δίκαιο, ο G. άρχισε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στην υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατόπιν μετατέθηκε διαδοχικώς στη «ΓΔ E 6 (Bαλκάνια)», στη «ΓΔ H 1 (Άσυλο)» της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου και τέλος στη μονάδα «Διοικητικός εκσυγχρονισμός, παρακολούθηση των ελέγχων, διασφάλιση ίσων ευκαιριών» της επιφορτισμένης με γενικά διοικητικά ζητήματα υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, ο G. δεν είχε «καμία επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία στη μετάφραση και, συγκεκριμένα, στις ειδικές τεχνικές της μεταφράσεως καθώς και στις νέες μεθόδους εργασίας στη μετάφραση της [γενικής γραμματείας του Συμβουλίου] (Trados και Euramis)».

27      Με το υπόμνημά του απαντήσεως, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι, μολονότι τα καθήκοντα της μεταφράσεως και του ελέγχου της ποιότητας δεν ασκούνται από τους προϊσταμένους μονάδας της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων» της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», αλλά από τους μεταφραστές και τον ελεγκτή ποιότητας, παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με το γράμμα της ανακοινώσεως κενής θέσεως, το πρόσωπο που θα διοριστεί στην επίμαχη θέση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της διαχειρίσεως της μονάδας της ισπανικής γλώσσας τόσο από απόψεως ανθρωπίνων πόρων όσο και από απόψεως της συνολικής παραγωγής (προετοιμασία, μετάφραση, αναθεώρηση και τελική παρουσίαση των εγγράφων, τήρηση των προθεσμιών καθώς και έλεγχο της ποιότητας). Πάντως, ο προσφεύγων διερωτάται αν ένας προϊστάμενος μονάδας είναι ικανός να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη καθ’ όλη τη διαδικασία της μεταφράσεως χωρίς να έχει σαφή και αποδεδειγμένη γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως. Μεταξύ άλλων, ο προϊστάμενος μονάδας πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την εργασία του ελεγκτή ποιότητας και των μεταφραστών προκειμένου να διαχειρίζεται τους ανθρώπινους πόρους και τη συνολική παραγωγή.

28      Το Συμβούλιο, μολονότι αναφέρει τα τέσσερα έτη προϋπηρεσίας του G. σε διοικητική διαχείριση, δεν είναι σε θέση να στοιχειοθετήσει ότι ο εν λόγω υποψήφιος διαθέτει γνώσεις των τεχνικών της μεταφράσεως. Ακόμη και αν υποτεθεί ότι ο G. διαθέτει ορισμένες γνώσεις στον τομέα της μεταφράσεως, δεν πρόκειται, εν πάση περιπτώσει, για γνώσεις των τεχνικών της μεταφράσεως συγκρίσιμες με τις γνώσεις που διαθέτει ο προσφεύγων και τις οποίες αποδεικνύει ότι χειρίζεται άρτια επί πολλά έτη.

29      Με τις παρατηρήσεις του, για τις οποίες γίνεται λόγος στη σκέψη 19 της παρούσας αποφάσεως, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι η επιτροπή επιλογής διαπίστωσε ότι ο G. δεν είχε ούτε κατάρτιση, ούτε πρακτική εμπειρία στον γλωσσικό τομέα και μπορεί να είχε τεχνοκρατική αντίληψη. Συναφώς, ο προσφεύγων στηρίζεται στον πίνακα αξιολογήσεως της επιτροπής επιλογής, στον οποίο αναφέρεται, υπό τον τίτλο «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές», ότι ο G. «δεν έχει ούτε πρακτική εμπειρία ούτε κατάρτιση στον γλωσσικό τομέα» και, υπό τον τίτλο «Πτυχές συνδεόμενες με τη διοίκηση και την ομαδική εργασία», ότι ο G. «μπορεί να είχε τεχνοκρατική αντίληψη».

30      Επιπλέον, ο προσφεύγων προσάπτει στην επιτροπή επιλογής και στην ΑΔΑ ότι δεν έλαβαν υπόψη τις τρεις τελευταίες εκθέσεις βαθμολογήσεως των υποψηφίων. Κατά την άποψή του, οι εκθέσεις του βαθμολογήσεως αποδεικνύουν επαρκώς ότι διαθέτει όλα τα απαραίτητα προσόντα, περιλαμβανομένων των ικανοτήτων διαχειρίσεως και αναλήψεως των ευθυνών που απαιτούνται για τη διοίκηση γλωσσικής ομάδας καθώς και τις ικανότητες συντονισμού και οργανώσεως.

31      Τέλος, με τις παρατηρήσεις του για τις οποίες γίνεται λόγος στη σκέψη 19 της παρούσας αποφάσεως, ο προσφεύγων φρονεί επίσης ότι η επιτροπή επιλογής υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως δεχόμενη, ως αρνητικό σημείο της υποψηφιότητάς του, τη μη πειστική γνώση της αγγλικής και μη εγγράφοντας, ως θετικό σημείο, την άριστη γνώση της γαλλικής. Συναφώς, ο προσφεύγων παρατηρεί ότι τα απαιτούμενα με την ανακοίνωση κενής θέσεως προσόντα επιβάλλουν απλώς πολύ καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας και γνώση της αγγλικής και/ή της γαλλικής γλώσσας ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη κειμένων σε μία από τις δυο αυτές γλώσσες.

32      Κατ’ αρχάς, το Συμβούλιο απαντά ότι ο G. πληροί όλες τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις και, κατά συνέπεια, με την απόφαση περί διορισμού του στην επίμαχη θέση, η ΑΔΑ δεν έκανε προδήλως εσφαλμένη χρήση της εξουσίας της εκτιμήσεως.

33      Εξάλλου, το Συμβούλιο τονίζει ότι οι τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις πρέπει να νοηθούν υπό το πρίσμα του σημείου που αφορά τα προς πλήρωση καθήκοντα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση κενής θέσεως. Ωστόσο, η ανακοίνωση κενής θέσεως διευκρινίζει την εργασία του προϊσταμένου μονάδας ως εργασία διαχειρίσεως του συνόλου της ισπανικής γλώσσας της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων», της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», και όχι ως άσκηση καθηκόντων μεταφραστή με έλεγχο των μεταφράσεων των μελών της μονάδας.

34      Όσον αφορά ειδικότερα τη γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως που απαιτεί η ανακοίνωση κενής θέσεως, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι, από την προϋπόθεση αυτή, προκύπτει σαφώς ότι η προκήρυξη δεν απαιτεί επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της μεταφράσεως αλλά μόνο γνώσεις των τεχνικών της μεταφράσεως. Συναφώς, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι ο προσφεύγων συγχέει προφανώς τις γνώσεις στον τομέα της μεταφράσεως και την εμπειρία στον τομέα αυτόν.

35      Το Συμβούλιο αναφέρει επίσης ότι ο G. απέκτησε, στο πλαίσιο των προηγουμένων καθηκόντων του, γνώση των ειδικών τεχνικών της μεταφράσεως και των συναφών μεθόδων εργασίας, ειδικότερα όσον αφορά τις μεθόδους βελτιώσεως της συνολικής παραγωγής. Αντιθέτως, ο προσφεύγων δεν προσκομίζει κανένα στοιχείο προς στήριξη του ισχυρισμού του ότι πληροί όλες τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις, αντίθετα προς τη γνώμη της επιτροπής επιλογών, η οποία θεώρησε ότι μόνον ο G. πληρούσε τις προϋποθέσεις αυτές.

36      Τέλος, το Συμβούλιο διατείνεται ότι ο λόγος που αντλείται από παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ είναι απαράδεκτος διότι ο προσφεύγων δεν εξηγεί τίνι τρόπω η ΑΔΑ παραβίασε τη διάταξη αυτή.

37      Συναφώς, το Συμβούλιο προβάλλει, επικουρικώς, ότι στο άρθρο 45 του ΚΥΚ γίνεται λόγος για τις αποφάσεις προαγωγής. Ωστόσο, εν προκειμένω, η επίμαχη θέση προκηρύχτηκε σύμφωνα με το άρθρο 4, το άρθρο 7, παράγραφος 1, και το άρθρο 29, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, εφόσον και ο προσφεύγων και ο G. είχαν βαθμό περιλαμβανόμενο στην κλίμακα των βαθμών που προέβλεπε η ανακοίνωση κενής θέσεως (βαθμοί 12 έως 14).

38      Επομένως, κατά το Συμβούλιο, η προβαλλόμενη από τον προσφεύγοντα συναφής επιχειρηματολογία δεν μπορεί να νοηθεί υπό την έννοια ότι αφορά τη συγκριτική εξέταση των υποψηφιοτήτων για την επίμαχη θέση. Ωστόσο, η εξέταση αυτή πραγματοποιήθηκε με την αρωγή της επιτροπής επιλογών. Επομένως, η επιχειρηματολογία σχετικά με τη μη τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 45 του ΚΥΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 29, παράγραφος 1, του ΚΥΚ, δεν είναι βάσιμη.

39      Με το υπόμνημά του ανταπαντήσεως, το Συμβούλιο διευκρινίζει ότι η γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως αποτελεί μία μόνον από τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις. Ο ρόλος του προϊσταμένου μονάδας είναι να διοικεί τη μονάδα. Συναφώς, και αντιστρόφως προς τον προσφεύγοντα, ο G. πληροί τις προϋποθέσεις της ανακοινώσεως κενής θέσεως.

 Εκτίμηση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

40      Ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι ο G., ο οποίος επελέγη για την επίμαχη θέση, δεν πληροί το σύνολο των απαιτουμένων με την ανακοίνωση κενής θέσεως προσόντων. Ο G. δεν έχει καμία κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία στη μετάφραση και, ειδικότερα, στις τεχνικές της μεταφράσεως. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, ο προσφεύγων διευκρίνισε ότι η απόφαση περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του είναι παράτυπη καθόσον θεωρήθηκε ότι ο ίδιος δεν πληροί τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις. Συνεπώς, η διαφορά αφορά την εκτίμηση των προσόντων του προσφεύγοντος και του G., λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που πρέπει να δοθεί στις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις.

41      Κατά πάγια νομολογία, η άσκηση της ευρείας διακριτικής ευχέρειας την οποία διαθέτει η ΑΔΑ σε θέματα διορισμών προϋποθέτει εμπεριστατωμένη έρευνα του φακέλου υποψηφιοτήτων και ακριβή τήρηση της ανακοινώσεως κενής θέσεως, κατά τρόπον ώστε να είναι υποχρεωμένη να απορρίψει όποιον υποψήφιο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις αυτές. Η ανακοίνωση κενής θέσεως αποτελεί το πλαίσιο της νομιμότητας που η ίδια η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή θέτει στον εαυτό της και την οποία οφείλει επομένως να τηρεί σχολαστικά (αποφάσεις του Δικαστηρίου της 28ης Φεβρουαρίου 1989, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 και 232/87, van der Stijl και Cullington κατά Επιτροπής, Συλλογή 1989, σ. 511, σκέψη 51, και της 18ης Μαρτίου 1993, C‑35/92 P, Κοινοβούλιο κατά Frederiksen, Συλλογή 1993, σ. I‑991, σκέψεις 15 και 16· αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 12ης Μαΐου 1998, T‑159/96, Wenk κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1998, σ. I‑A‑193 και II‑593, σκέψη 63· της 3ης Φεβρουαρίου 2005, T‑137/03, Mancini κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑7 και II‑27, σκέψη 85· της 4ης Μαΐου 2005, T‑30/04, Sena κατά AESA, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑113 και II‑519, σκέψη 80· της 5ης Ιουλίου 2005, T‑370/03, Wunenburger κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2005, σ. I‑A‑189 και II‑853, σκέψη 51, και της 4ης Ιουλίου 2006, T‑45/04, Tzirani κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2006, σ. I‑A‑2‑145 και II‑A‑2‑681, σκέψη 46).

42      Για να ελέγξει αν η ΑΔΑ υπερέβη τα όρια του νομικού πλαισίου, απόκειται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να εξετάσει κατ’ αρχάς ποιες ήσαν οι τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις και στη συνέχεια να εξακριβώσει αν ο επιλεγείς από την ΑΔΑ υποψήφιος για την πλήρωση της κενής θέσεως πληρούσε πράγματι τις προϋποθέσεις αυτές (αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 19ης Μαρτίου 1997, T‑21/96, Giannini κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 1997, σ. I‑A‑69 και II‑211, σκέψη 20· Wenk κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 64, και Tzirani κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 48). Τέλος, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης πρέπει να εξετάσει αν, όσον αφορά τις ικανότητες του προσφεύγοντος, η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως προτιμώντας άλλον υποψήφιο (αποφάσεις Wenk κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 72, και Mancini κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 92).

43      Η εξέταση αυτή πρέπει να περιορίζεται στο αν, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που ενδεχομένως επηρέασαν την εκτίμηση της διοικήσεως, η διοίκηση αυτή παρέμεινε εντός ευλόγων ορίων και δεν έκανε προδήλως εσφαλμένη χρήση της εξουσίας της. Επομένως, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης δεν δύναται να υποκαταστήσει την εκτίμηση της ΑΔΑ με την εκτίμησή του περί των προσόντων των υποψηφίων (αποφάσεις Wenk κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 64· του Πρωτοδικείου της 19ης Σεπτεμβρίου 2001, T‑152/00, E κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2001, σ. I‑A‑179 και II‑813, σκέψη 29· της 14ης Οκτωβρίου 2003, T‑174/02, Wieme κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑241 και II‑1165, σκέψη 38· της 11ης Νοεμβρίου 2003, T‑248/02, Faita κατά ΟΚΕ, Συλλογή Υπ.Υπ. 2003, σ. I‑A‑281 και II‑1365, σκέψη 71, και Tzirani κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 49).

44      Λαμβανομένων υπόψη των προπαρατεθεισών αρχών, πρέπει, πρώτον, να προσδιοριστούν ποιες ήσαν οι τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις τις οποίες, κατά τον προσφεύγοντα, δεν πληροί ο G.

45      Η ανακοίνωση κενής θέσεως περιελάμβανε, υπό τον τίτλο «Περιγραφή των καθηκόντων», πέντε σημεία, τα οποία επαναλαμβάνονται στη σκέψη 7 της παρούσας αποφάσεως. Στη συνέχεια, υπό τον τίτλο «Απαραίτητα προσόντα», η ανακοίνωση κενής θέσεως ανέφερε, σε επτά σημεία, τα προσόντα που επαναλαμβάνονται στη σκέψη 8 της παρούσας αποφάσεως. Σύμφωνα με τα δύο πρώτα από τα επτά αυτά σημεία, τα οποία είναι γενικής φύσεως, οι υποψήφιοι έπρεπε να είναι υπάλληλοι του Συμβουλίου και να ανήκουν στην κατηγορία A*, βαθμός 14, 13 ή 12. Το τελευταίο σημείο αφορούσε τις γλωσσικές γνώσεις. Το τρίτο, το τέταρτο και το έκτο σημείο απαιτούσαν, μεταξύ άλλων, ικανότητες διαχειρίσεως, συντονισμού και οργανώσεως. Τέλος, το πέμπτο σημείο απαιτούσε από τους υποψηφίους «καλή γνώση των δραστηριοτήτων της γενικής γραμματείας και των διαδικασιών της» και γνώση «των τεχνικών της μεταφράσεως και οργανώσεως καθώς και των μεθόδων εργασίας της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου».

46      Εφόσον ο προσφεύγων αμφισβητεί τις γνώσεις του G. στον τομέα της μεταφράσεως, πρέπει να γίνει δεκτό ότι, στην παρούσα διαφορά, τίθεται υπό αμφισβήτηση η σχετική με τις τεχνικές της μεταφράσεως προϋπόθεση του πέμπτου σημείου, του τμήματος «Απαραίτητα προσόντα» της ανακοινώσεως κενής θέσεως. Περαιτέρω, με τα υπομνήματά του, ο προσφεύγων επικαλείται, συγκεκριμένα, την εν λόγω προϋπόθεση της ανακοινώσεως κενής θέσεως.

47      Δεύτερον, επισημαίνεται ότι ο προσφεύγων δεν διατείνεται ότι ο προϊστάμενος μονάδας της ισπανικής γλώσσας πρέπει να ασκεί καθήκοντα μεταφράσεως ή ελέγχου της ποιότητας της μεταφράσεως. Ωστόσο, ο προσφεύγων υποστηρίζει ότι, για να αναλάβει καθήκοντα διαχειρίσεως και την ευθύνη της οργανώσεως, ο προϊστάμενος της ομάδας αυτής πρέπει να έχει ορισμένες γνώσεις των τεχνικών της μεταφράσεως.

48      Συναφώς, πρέπει, συγκεκριμένα, να διαπιστωθεί ότι, από το γράμμα της ανακοινώσεως κενής θέσεως, προκύπτει ότι δεν αρκεί οι υποψήφιοι να έχουν γνώσεις διαχειρίσεως και οργανώσεως καθώς και γνώσεις της λειτουργίας της γενικής γραμματείας του Συμβουλίου. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν συγκεκριμένες γνώσεις σχετικές με τη μετάφραση εφόσον απαιτούνταν γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως.

49      Επομένως, πρέπει, τρίτον, να καθοριστεί η έννοια και το περιεχόμενο της απαιτήσεως γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως.

50      Όπως υπογραμμίζει το Συμβούλιο, τα απαραίτητα προσόντα δεν μπορούν να ερμηνευθούν ανεξαρτήτως της περιγραφής των καθηκόντων (βλ., συναφώς, απόφαση Tzirani κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 53). Ωστόσο, τα καθήκοντα αυτά, για τα οποία γίνεται λόγος στη σκέψη 7 της παρούσας αποφάσεως, τονίζουν τον διοικητικό και οργανωτικό ρόλο του κατόχου της επίμαχης θέσεως. Συνεπώς, η απαίτηση γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως πρέπει να νοηθεί υπό το πρίσμα του συγκεκριμένου αυτού ρόλου του κατόχου της επίμαχης θέσεως.

51      Συναφώς, παρατηρείται ότι, εφόσον τα καθήκοντα που εμπίπτουν στην επίμαχη θέση δεν συνίστανται άμεσα σε καθήκοντα μεταφράσεως ή ελέγχου της ποιότητας της μεταφράσεως αλλά είναι ουσιαστικώς καθήκοντα διαχειρίσεως και οργανώσεως, η προϋπόθεση γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως δεν μπορεί να νοηθεί ως απαιτούσα τα ίδια προσόντα με αυτά που απαιτούνται για τη θέση μεταφραστή ή ελεγκτή της μεταφράσεως. Παρατηρείται εξάλλου ότι η ανακοίνωση κενής θέσεως δεν προβλέπει, ως προϋπόθεση, εκπαίδευση ή εμπειρία στον τομέα της μεταφράσεως.

52      Ο ούτως νοούμενος ρόλος του προϊσταμένου μονάδας ενισχύεται με τα προσκομισθέντα από το Συμβούλιο έγγραφα που περιγράφουν τη νέα δομή της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων», της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», τμήμα της οποίας αποτελεί η γλωσσική υπηρεσία και, κατά συνέπεια, η μονάδα της ισπανικής γλώσσας. Από το έγγραφο με τίτλο «Ο διοικητικός εκσυγχρονισμός της [γενικής γραμματείας του Συμβουλίου], έκθεση περί της βέλτιστης δομής της ΓΔ A [“Προσωπικό και Διοίκηση”, διεύθυνση III “Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων”], νέα διοικητική δομή», ως ίσχυε στις 8 Ιουλίου 2004, προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι ο προϊστάμενος μονάδας «υπόκειται στους προϊσταμένους της γλωσσικής υπηρεσίας» και πρέπει «να αναλαμβάνει την ευθύνη της διαχειρίσεως της μονάδας και της συνολικής παραγωγής». Κατά το έγγραφο αυτό, εντός κάθε γλωσσικής μονάδας, ένας υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος αναλαμβάνει την ευθύνη της ποιότητας του συνόλου των εγγράφων.

53      Επομένως, προκύπτει σαφώς ότι ένας από τους στόχους αναδιαρθρώσεως της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων», εντός της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», ήταν να ανατεθεί στον προϊστάμενο μονάδας διαχειριστικός ρόλος ενώ, εντός της μονάδας, ο υπεύθυνος για την ποιότητα του προϊόντος αναλαμβάνει την ευθύνη της ποιότητας του συνόλου των εγγράφων και, μεταξύ άλλων, της μεταφράσεώς τους.

54      Από την ανάλυση αυτή των καθηκόντων του προϊσταμένου μονάδας προκύπτει ότι η ΑΔΑ δεν υπερέβη την εξουσία της εκτιμήσεως όσον αφορά την ερμηνεία που πρέπει να δοθεί στην προϋπόθεση γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως που τίθεται με την ανακοίνωση κενής θέσεως.

55      Στη συνέχεια, πρέπει να εξετασθεί αν ο G. πληροί την προϋπόθεση αυτή.

56      Από τα έγγραφα που προσκόμισε το Συμβούλιο, κατόπιν αιτήσεως του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, προκύπτει ότι, στις 7 Απριλίου 2006, ορίστηκε επιτροπή επιλογής, αποτελούμενη από έξι πρόσωπα. Η επιτροπή επιλογής αποφάσισε να χρησιμοποιήσει πίνακα αξιολογήσεως για να κατευθύνει την εκτίμησή της κατά τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Ο πίνακας αυτός περιελάμβανε τρεις τομείς, σε έκαστο των οποίων αντιστοιχεί ένας μέγιστος αριθμός βαθμών, ήτοι 30 βαθμοί για τον τομέα «Προσωπικές πτυχές», 30 βαθμοί για τον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές» και 40 βαθμοί για τον τομέα «Πτυχές σχετικά με τη διοίκηση και την ομαδική εργασία». Η επιτροπή επιλογής αποφάσισε επίσης ότι μόνον οι υποψήφιοι που θα συγκέντρωναν τουλάχιστον 50 βαθμούς επί των 100 μπορούσαν να προταθούν για την πλήρωση της επίμαχης θέσεως.

57      Η επιτροπή επιλογής προέβη σε συνέντευξη τεσσάρων υποψηφίων, μεταξύ των οποίων ο προσφεύγων και ο G. Κατόπιν των συνεντεύξεων αυτών, συντάχθηκε για έκαστο υποψήφιο κωδικοποιημένο έγγραφο του πίνακα αξιολογήσεως, που περιελάμβανε τις γνώμες όλων των μελών της επιτροπής επιλογής. Το κείμενο αυτό αναφέρει επίσης τον αριθμό των βαθμών που απονεμήθηκαν σε έκαστο υποψήφιο για καθένα από τους τρεις τομείς της κλίμακας καθώς και ο απονεμηθείς συνολικός αριθμός βαθμών. Από τους εν λόγω πίνακες αξιολογήσεως προκύπτει ότι ο G. έλαβε συνολικώς 70 βαθμούς οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 24 βαθμοί για τον τομέα «Προσωπικές πτυχές», 18 βαθμοί για τον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές» και 28 βαθμοί για τον τομέα «Πτυχές σχετικά με τη διοίκηση και την ομαδική εργασία».

58      Στον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές» του πίνακα αξιολογήσεως του G. αναφέρονται τα ακόλουθα θετικά σημεία: «Γνωρίζει πολύ καλά τη λειτουργία της [γενικής γραμματείας του Συμβουλίου] (τόσο από απόψεως πολιτικών όσο και διοικητικών ζητημάτων) – Έλαβε μέρος στην εκπόνηση της προτάσεως αναδιοργανώσεως της [διευθύνσεως III “Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων” της ΓΔ A “Προσωπικό και Διοίκηση”] – Είχε ενεργό συμμετοχή στη [think-tank] [ομάδα προβληματισμού] για τη βέλτιστη διάρθρωση της γλωσσικής υπηρεσίας». Το αρνητικό σημείο του τομέα αυτού είχε ως εξής: «δεν έχει ούτε πρακτική εμπειρία ούτε κατάρτιση στον γλωσσικό τομέα».

59      Από τα προσκομισθέντα από το Συμβούλιο έγγραφα, μεταξύ άλλων, από το δελτίο αιτήσεως αλλαγής διορισμού και το βιογραφικό σημείωμα του G., προκύπτει ότι είχε ενεργό συμμετοχή στη μεταρρύθμιση της διευθύνσεως III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων» της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», στην οποία εμπίπτουν οι γλωσσικές μονάδες, και, κατά τη διάρκεια πολλών ετών, ήταν «υπεύθυνος των σχεδίων διοικητικού εκσυγχρονισμού, ειδικότερα των σχεδίων σχετικά με την περιγραφή θέσεων, με το οργανόγραμμα (περιλαμβανομένης της εισαγωγής στη [γενική γραμματεία του Συμβουλίου] της εννοίας του προϊσταμένου), με την οικονομική οργάνωση, τη διοικητική αποκέντρωση, τη μεταρρύθμιση της ΓΔ A [“Προσωπικό και Διοίκηση”, διεύθυνση III “Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων”] και τις χρηστές διοικητικές πρακτικές».

60      Εξάλλου, με το υπόμνημά του αντικρούσεως, το Συμβούλιο αναφέρει, περαιτέρω, χωρίς να αντικρουστεί από τον προσφεύγοντα, ότι από τον διορισμό του, τον Ιανουάριο του 2002, στη μονάδα «Διοικητικός εκσυγχρονισμός, παρακολούθηση των ελέγχων, διασφάλιση ίσων ευκαιριών», εντός της επιφορτισμένης με γενικά διοικητικά ζητήματα υπηρεσίας, στον G. ανατέθηκε το σχέδιο αριθ. 11 σχετικά με πρόγραμμα δράσεως για τον διοικητικό εκσυγχρονισμό (ΣΔΔΕ) περί της μεταρρυθμίσεως της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση». Κατά το Συμβούλιο, «το εν λόγω σχέδιο διαιρείται σε [πέντε] υπο-σχέδια που αφορούν τον κεντρικό συντονισμό, τις γλωσσικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες της γραμματείας, την υποστήριξη μέσω της τεκμηριώσεως και της ορολογίας, τη δέουσα οργάνωση της λειτουργίας της γραμματείας και της γραμματειακής και διοικητικής υποστηρίξεως της μονάδας και τις τεχνικές υπηρεσίες παραγωγής, αντιστοίχως». Το Συμβούλιο προσθέτει ότι, λόγω του ρόλου του ως επικεφαλής του σχεδίου, ο G. ήταν μέλος της «Ομάδας προβληματισμού της [διευθύνσεως III “Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων” της ΓΔ A “Προσωπικό και Διοίκηση”] περί του σχεδίου δράσεως [για] τον διοικητικό εκσυγχρονισμό της [γενικής γραμματείας του Συμβουλίου]», η οποία, μεταξύ 2002 και 2004, συνέταξε τις εκθέσεις προς τη διεύθυνση της ΓΔ A «Προσωπικό και Διοίκηση», διεύθυνση III «Μετάφραση και παραγωγή εγγράφων», καθώς και προς τον γενικό γραμματέα που είναι επιφορτισμένος με τον διοικητικό εκσυγχρονισμό, σχετικά με την υποστήριξη της μεταφράσεως και της ορολογίας μέσω της τεκμηριώσεως, με τα μέτρα που σκοπούν τη διασφάλιση της ποιότητας, με τα καθήκοντα μεταφράσεως και αναθεωρήσεως, με την ανταλλαγή ουσιωδών πληροφοριών, με τη χρήση του υπολογιστή και των κατάλληλων λογισμικών εκ μέρους των μεταφραστών.

61      Υπό τις συνθήκες αυτές, και λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που δόθηκε στην απαίτηση γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως, ο προσφεύγων δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι η ΑΔΑ δεν έλαβε υπόψη της τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις θεωρώντας ότι ο G. τις πληροί. Προστίθεται ότι, δεδομένης της ερμηνείας που δόθηκε στην προϋπόθεση της γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως, είναι αλυσιτελές το επιχείρημα του προσφεύγοντος ότι στον πίνακα αξιολογήσεως του G., στον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές», γίνεται λόγος για το αρνητικό σημείο ότι «δεν έχει ούτε πρακτική εμπειρία ούτε κατάρτιση στον γλωσσικό τομέα», εφόσον η εν λόγω εμπειρία ή κατάρτιση δεν αποτελούν τεθείσα με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋπόθεση.

62      Τέλος, πρέπει να εξεταστεί αν, απορρίπτοντας την υποψηφιότητα του προσφεύγοντος, η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

63      Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, με την απόφαση περί απορρίψεως της υποψηφιότητας του προσφεύγοντος, η ΑΔΑ πληροφόρησε τον προσφεύγοντα ότι επέλεξε άλλη υποψηφιότητα «που ανταποκρίνεται πληρέστερα» στις ανάγκες της επίμαχης θέσεως.

64      Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η εκπρόσωπος του Συμβουλίου διευκρίνισε ότι, κατά την ΑΔΑ, ο προσφεύγων ανταποκρινόταν στις ανάγκες της επίμαχης θέσεως λιγότερο από τον G.

65      Όπως αναφέρθηκε στη σκέψη 56 της παρούσας αποφάσεως, η επιτροπή επιλογών αποφάσισε ότι μόνον οι υποψήφιοι που θα συγκέντρωναν τουλάχιστον 50 βαθμούς επί των 100 στον πίνακα αξιολογήσεως μπορούσαν να προταθούν για την επίμαχη θέση. Εξάλλου, διαπιστώνεται ότι η επιτροπή επιλογών δεν απέρριψε καμία από τις υποβληθείσες υποψηφιότητες των τεσσάρων υποψηφίων που εκλήθησαν σε συνεντεύξεις λόγω μη πληρώσεως μιας από τις τεθείσες με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋποθέσεις, και οι συνεντεύξεις αυτές έλαβαν χώρα πριν από τη συγκριτική εξέταση των υποψηφιοτήτων, την οποία πραγματοποίησε η επιτροπή επιλογής.

66      Επομένως, σημειωτέον ότι η υποψηφιότητα του προσφεύγοντος δεν απορρίφθηκε λόγω του ότι δεν πληρούσε ένα από τα απαιτούμενα με την ανακοίνωση κενής θέσεως προσόντα, αλλά κατόπιν της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των υποψηφίων. Πάντως, το γεγονός ότι υπάλληλος έχει προφανή και αναγνωρισμένα προσόντα δεν αποκλείει, στο πλαίσιο της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των υποψηφίων, ότι άλλοι υπάλληλοι έχουν υψηλότερα προσόντα (απόφαση Wunenburger κατά Επιτροπής, προαναφερθείσα, σκέψη 74· απόφαση του ΔΔΔ της 22ας Οκτωβρίου 2008, F‑46/07, Tzirani κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 119).

67      Για τους σκοπούς της υπό κρίση διαφοράς, έχει σημασία συνεπώς να εξετασθεί αν η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κατά τη σύγκριση των προσόντων του G. και του προσφεύγοντος.

68      Συναφώς, επισημαίνεται ότι η επιχειρηματολογία του προσφεύγοντος βασίζεται κυρίως στην υπόθεση ότι θα γίνει δεκτή η ερμηνεία του όσον αφορά την προϋπόθεση σχετικά με τη γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως. Ωστόσο, εφόσον η ερμηνεία αυτή πρέπει να απορριφθεί, όπως αναφέρθηκε στις σκέψεις 49 έως 54 της παρούσας αποφάσεως, ο προσφεύγων δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως.

69      Συγκεκριμένα, πρώτον, διαπιστώνεται ότι η επιτροπή επιλογής απένειμε πολύ διαφορετικούς βαθμούς στον G. και στον προσφεύγοντα. Όπως ήδη αναφέρθηκε στη σκέψη 57 της παρούσας αποφάσεως, ο G. συγκέντρωσε συνολικώς 70 βαθμούς οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 24 βαθμούς για τον τομέα «Προσωπικές πτυχές», 18 βαθμοί για τον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές» και 28 βαθμοί για τον τομέα «Πτυχές σχετικά με τη διοίκηση και την ομαδική εργασία». Ο προσφεύγων έλαβε συνολικώς μόνον 42 βαθμούς οι οποίοι αναλύονται ως εξής: 10 βαθμοί για τον τομέα «Προσωπικές πτυχές», 20 βαθμοί για τον τομέα «Συνδεόμενες με τη θέση πτυχές» και 12 βαθμοί για τον τομέα «Πτυχές σχετικά με τη διοίκηση και την ομαδική εργασία».

70      Δεύτερον, διαπιστώνεται ότι, λαμβανομένης υπόψη της ερμηνείας που πρέπει να γίνει δεκτή ως προς την τεθείσα με την ανακοίνωση κενής θέσεως προϋπόθεση περί της γνώσεως των τεχνικών της μεταφράσεως, η επιχειρηματολογία του προσφεύγοντος δεν θέτει εν αμφιβόλω τη δομή του χρησιμοποιηθέντος από την επιτροπή επιλογής πίνακα αξιολογήσεως, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη σημασία που αποδίδεται στην προϋπόθεση της ανακοινώσεως κενής θέσεως σχετικά με τις ικανότητες διαχειρίσεως.

71      Τρίτον, ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι πληροί με πληρέστερο τρόπο από τον G. τις προϋποθέσεις της ανακοινώσεως κενής θέσεως, όπως πρέπει να νοούνται όσον αφορά, μεταξύ άλλων την προϋπόθεση σχετικά με τη γνώση των τεχνικών της μεταφράσεως.

72      Κατά συνέπεια, η ΑΔΑ δεν υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως θεωρώντας ότι η υποψηφιότητα του G. ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της επίμαχης θέσεως από την υποψηφιότητα του προσφεύγοντος.

73      Το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από την αιτίαση που αντλείται από το ότι η επιτροπή επιλογής δεν έλαβε υπόψη, κατά τη διάρκεια των εργασιών της, τις τρεις τελευταίες εκθέσεις βαθμολογήσεως, κατά παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ. Καταρχάς, με το υπόμνημα αντικρούσεως, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι οι τρεις τελευταίες εκθέσεις βαθμολογήσεως ελήφθησαν υπόψη. Ασφαλώς, με τις παρατηρήσεις του, για τις οποίες γίνεται λόγος στη σκέψη 19 της παρούσας αποφάσεως, ο προσφεύγων διαπιστώνει ότι στα προσκομισθέντα από το Συμβούλιο στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έγγραφα δεν γίνεται μνεία των εν λόγω εκθέσεων βαθμολογίας. Πάντως, μόνον από την ανυπαρξία μνείας αυτών των εκθέσεων βαθμολογίας στους πίνακες αξιολογήσεως των υπαλλήλων δεν συνάγεται ότι η επιτροπή επιλογής δεν τις εξέτασε (βλ., συναφώς, απόφαση του ΔΔΔ της 25ης Σεπτεμβρίου 2008, F‑44/05, Strack κατά Επιτροπής, που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 165). Εξάλλου, επισημαίνεται ότι, μολονότι στις εκθέσεις βαθμολογίας του προσφεύγοντος γίνεται λόγος για τις ικανότητές του διαχειρίσεως και οργανώσεως, ο προσφεύγων δεν απέδειξε ότι οι εκθέσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως κρίνοντας ότι η υποψηφιότητα του G. πληροί πληρέστερα από τη δική του τις ανάγκες της επίμαχης θέσεως. Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθεί υπόψη, συναφώς, η σημαντική απόκλιση την οποία επισήμανε η επιτροπή επιλογής κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων του προσφεύγοντος και του G.

74      Τέλος, ακόμη και αν υποτεθεί ότι η επιτροπή επιλογής διέπραξε παρατυπία όταν κοινοποίησε την εκτίμησή της ως προς τις γνώσεις αγγλικής του προσφεύγοντος, τούτο δεν αρκεί προς απόδειξη του ότι η ΑΔΑ υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως. Συγκεκριμένα, πρέπει να ληφθεί επίσης υπόψη, συναφώς, η σημαντική απόκλιση την οποία επισήμανε η επιτροπή επιλογής κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων του προσφεύγοντος και του G. Κατά τα λοιπά, διαπιστώνεται ότι, στο βιογραφικό του σημείωμα, ο προσφεύγων δεν ανέφερε μόνον ότι γνώριζε τη γαλλική γλώσσα, αλλά και την αγγλική, τη γνώση της οποίας χαρακτηρίζει ως εξαιρετική. Εξάλλου, όσον αφορά το επίπεδο γνώσεων γαλλικής του προσφεύγοντος, παρατηρείται ότι ούτε το γεγονός ότι η επιτροπή επιλογής δεν έκανε συναφώς μνεία στον πίνακα αξιολογήσεως, ως θετικό ή ως αρνητικό σημείο, αποδεικνύει την ύπαρξη πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως.

75      Κατόπιν των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι οι λόγοι που αντλούνται από πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, μη συμμόρφωση προς την ανακοίνωση κενής θέσεως και παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ πρέπει να απορριφθούν χωρίς να απαιτείται να κριθεί η ένσταση απαραδέκτου την οποία προέβαλε το Συμβούλιο όσον αφορά τον λόγο που αντλείται από παράβαση του άρθρου 45 του ΚΥΚ. Συνεπώς, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

 Επί των δικαστικών εξόδων

76      Σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, οι διατάξεις του ογδόου κεφαλαίου του δευτέρου τίτλου του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τα έξοδα και τις δικαστικές δαπάνες εφαρμόζονται μόνον επί των εισαγομένων ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης υποθέσεων και τούτο από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισμού, ήτοι από την 1η Νοεμβρίου 2007. Επί των εκκρεμών ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία υποθέσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται mutatis mutandis οι συναφείς επί του θέματος διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου].

77      Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 3, του Κανονισμού Διαδικασίας, του Πρωτοδικείου [νυν Γενικού Δικαστηρίου], ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 88 του ιδίου κανονισμού, στις διαφορές μεταξύ των Κοινοτήτων και των υπαλλήλων τους, τα όργανα φέρουν τα έξοδά τους. Εφόσον ο προσφεύγων ηττήθηκε, κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (τρίτο τμήμα)

αποφασίζει:

1)      Απορρίπτει την προσφυγή.

2)      Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 6 Μαΐου 2009.

Η Γραμματέας

 

      Ο Πρόεδρος

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney

Τα κείμενα της παρούσας αποφάσεως καθώς και των παρατιθέμενων σ’ αυτή αποφάσεων των κοινοτικών δικαστηρίων που δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου www.curia.europa.eu


* Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.