Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (tretia komora)

zo 6. mája 2009 (*)

„Verejná služba – Úradníci – Prijímanie – Vymenovanie – Miesto vedúceho sekcie – Zamietnutie kandidatúry žalobcu – Podmienky požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste – Zjavne nesprávne posúdenie“

Vo veci F‑39/07,

ktorej predmetom je žaloba podaná podľa článkov 236 ES a 152 AE,

Manuel Campos Valls, úradník Rady Európskej únie, bydliskom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis a É. Marchal, advokáti,

žalobca,

proti

Rade Európskej únie, v zastúpení: M. Arpio Santacruz a I. Šulce, splnomocnené zástupkyne,

žalovanej,

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora),

v zložení: sudcovia P. Mahoney (predseda), H. Kanninen (spravodajca) a S. Gervasoni,

tajomník: R. Schiano, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 5. júna 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrhom podaným do kancelárie Súdu pre verejnú službu 23. apríla 2007 faxom (podanie originálu sa uskutočnilo 25. apríla 2007) pán Campos Valls podal túto žalobu, ktorou navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu (ďalej len „MO“), ktorým vymenoval pána G. na pracovné miesto vedúceho španielskej jazykovej sekcie Riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ v rámci generálneho riaditeľstva (GR) A „Personál a administratíva“ Rady Európskej únie (ďalej len „sporné pracovné miesto“), ako aj rozhodnutia, ktorým zamietol jeho kandidatúru na sporné pracovné miesto.

 Právny rámec

2        V zmysle článku 4 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len „služobný poriadok“):

„Menovanie alebo povýšenie sa môže vykonať jedine s cieľom obsadenia voľného miesta v súlade s ustanoveniami tohto služobného poriadku.

Voľné miesta v orgáne [inštitúcii – neoficiálny preklad] sa oznámia úradníkom tohto orgánu [tejto inštitúcie – neoficiálny preklad], len čo menovací orgán rozhodne, že sa toto voľné miesto má obsadiť.

Ak voľné miesto nemôže byť obsadené preložením, vymenovaním do funkcie podľa článku 45a alebo povýšením, oznámi sa táto skutočnosť zamestnancom ostatných inštitúcií a/alebo usporiada sa interné výberové konanie.“

3        Podľa článku 7 ods. 1 prvého pododseku služobného poriadku:

„[MO] konajúci výlučne v záujme služby a bez ohľadu na štátnu príslušnosť, pridelí každého úradníka vymenovaním alebo preložením na pracovné miesto v jeho funkčnej skupine, ktoré zodpovedá jeho platovej triede.“

4        Článok 29 ods. 1 služobného poriadku stanovuje:

„Pred obsadením voľného miesta v inštitúcii [MO] najprv posúdi:

a)      či dané miesto môže byť obsadené:

i)      preložením, alebo

ii)      vymenovaním podľa článku 45a, alebo

iii)      povýšením

v rámci inštitúcie,

a potom sa riadi postupmi pre výberové konania na základe odborných predpokladov alebo skúšok, alebo odborných predpokladov a skúšok zároveň. …“

5        Článok 45 ods. 1 služobného poriadku stanovuje:

„o povýšení rozhoduje podľa článku 6 ods. 2 [MO]. Vykonáva sa vymenovaním zamestnanca do nasledujúcej vyššej platovej triedy vo funkčnej skupine, do ktorej patrí. Povýšenie sa vykonáva výhradne výberom spomedzi zamestnancov, ktorí odpracovali aspoň dva roky vo svojej triede, po vyhodnotení porovnateľných zásluh zamestnancov, prichádzajúcich do úvahy pre povýšenie. Pri hodnotení porovnateľných [porovnávacom hodnotení – neoficiálny preklad] zásluh ustanovujúci orgán vezme do úvahy najmä správy o zamestnancoch, používanie iných jazykov pri plnení ich povinností než jazyka, o dôkladnej znalosti ktorého predložili dôkaz podľa článku 28 písm. f), a v prípade potreby aj úroveň nimi vykonávaných povinností.“

 Skutkové okolnosti

6        Dňa 15. marca 2006 generálny sekretariát Rady uverejnil v oznámení zamestnancom č. 46/06 oznámenie o voľnom pracovnom mieste 60/06 s cieľom obsadiť pracovné miesto vedúceho španielskej jazykovej sekcie na GR A „Personál a administratíva“, riaditeľstve III „Preklady a tvorba dokumentov“ (kategória A, platová trieda 14, 13 alebo 12) (ďalej len „oznámenie o voľnom pracovnom mieste“).

7        Časť „Opis náplne práce“ oznámenia o voľnom pracovnom mieste znela nasledovne:

„–      Pod vedením vedúcich jazykového oddelenia niesť zodpovednosť za riadenie sekcie španielskeho jazyka, tak z hľadiska ľudských zdrojov (prekladatelia, sekretárky a podporný personál), ako aj z hľadiska globálnej tvorby dokumentov (príprava, preklad, revízie a konečné predkladanie dokumentov, dodržiavanie lehôt aj kvality),

–        podieľať sa na definovaní a implementácii riadiacich zásad [generálneho sekretariátu Rady] v jazykovej oblasti, predovšetkým, čo sa týka španielskeho jazyka,

–        zabezpečovať individuálne kontakty a organizovať pravidelné stretnutia s celou sekciou alebo niektorými z jej členov,

–        riadiť a zabezpečovať spoluprácu s partnermi z ostatných inštitúcií,

–        uskutočňovať štrukturálne zmeny prijaté v rámci reorganizácie [riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ v rámci GR A „Personál a administratíva“] v dôsledku posledného rozšírenia.“

8        Časť „Požadovaná kvalifikácia“ znela nasledovne:

„–      Byť úradníkom Rady.

–        Patriť do kategórie A*, platovej triedy 14, 13 alebo 12.

–        Mať riadiace schopnosti a zmysel pre zodpovednosť potrebnú pre riadenie jazykovej sekcie.

–        Mať schopnosť uskutočňovať organizačné zmeny.

–        Mať dobrú znalosť činnosti generálneho sekretariátu a jeho postupov; poznať techniky prekladu a organizácie, ako aj pracovné metódy generálneho sekretariátu Rady.

–        Mať koordinačné a organizačné schopnosti, ako aj schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov a komunikácie (tímová práca, riešenie konfliktov, flexibilita, motivácia personálu, …).

–        Mať výbornú znalosť španielskeho jazyka a znalosť anglického a/alebo francúzskeho jazyka umožňujúcu redigovanie v jednom z týchto dvoch jazykov.“

9        Žalobca povýšený 22. decembra 1994 do platovej triedy LA 3 (od 1.mája 2006 zmenená na platovú triedu AD 14) a pridelený na sekciu španielskeho jazyka ako jazykový poradca predložil svoju kandidatúru na sporné pracovné miesto.

10      Vo svojej správe z 30. mája 2006 výberová komisia po rozhovoroch so štyrmi kandidátmi, vrátane pána G. a žalobcu, dospela k záveru, že M. G. je jediným kandidátom spĺňajúcim požadované podmienky pre obsadenie sporného pracovného miesta a následne odporučila prijať jeho kandidatúru.

11      Listom zo 7. júna 2006 bol žalobca oboznámený, že jeho kandidatúra nebola prijatá. V tomto liste sa uvádza, že bol vybraný „iný kandidát, ktorý komplexnejšie zodpovedá potrebám [sporného pracovného miesta]“.

12      Dňa 9. júna 2006 bol personál generálneho sekretariátu Rady oboznámený s rozhodnutím MO vymenovať pána G. na sporné pracovné miesto s účinnosťou od 1. júla 2006.

13      Dňa 6. septembra 2006 podal žalobca sťažnosť na základe článku 90 ods. 2 služobného poriadku proti rozhodnutiu o vymenovaní pána G. a proti rozhodnutiu o zamietnutí jeho kandidatúry.

14      Rozhodnutím z 8. januára 2007, zaslaným právnemu zástupcovi žalobcu faxom 11. januára 2007, MO uvedenú sťažnosť zamietol.

 Konanie a návrhy účastníkov konania

15      V rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania Súd pre verejnú službu vyzval Radu, v súlade s článkom 55 ods. 2 písm. d) Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu, k predloženiu kompletnej kópie oznámenia o voľnom pracovnom mieste a kópie interných smerníc uplatňovaných v rámci výberového konania kandidátov.

16      Listom doručeným kancelárii Súdu pre verejnú službu 30. apríla 2008 faxom (podanie originálu sa uskutočnilo 8. mája 2008) Rada predložila:

–        kompletnú kópiu oznámenia o voľnom pracovnom mieste,

–        kópiu oznámenia zamestnancom generálneho sekretariátu Rady č. 113/04 zo 16. júla 2004 týkajúceho sa rozhodnutia č. 111/2004 zástupcu generálneho tajomníka, ktorým sa vykonáva článok 7 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku a obsahujúceho organizačnú štruktúru riadiacich funkcií generálneho sekretariátu Rady, ako aj zoznam úradníkov, ktorí boli na týchto postoch k 30. aprílu 2004,

–        kópiu listu zo 17. júna 2005 určeného pre príslušných úradníkov kategórie A* týkajúceho sa postupu vo veci obsadzovania pracovných miest vedúcich sekcií,

–        kópiu oznámenia zamestnancom generálneho sekretariátu Rady č. 188/04 z 9. novembra 2004 týkajúceho sa postupu výberu vedúcich sekcií.

17      Vo svojom liste v odpovedi na opatrenia na zabezpečenie priebehu konania Rada vysvetlila, že zvažovala zavedenie nového postupu obsadzovania miest vedúcich sekcií. Podľa Rady bolo cieľom uvedeného postupu uplatňovať pri výbere vedúcich sekcií prax zaužívanú v oblasti obsadzovania miest riaditeľov, s niekoľkými úpravami. Rada dodala, že do formalizácie tohto postupu by mala prax spočívať v dodržiavaní mutatis mutandis postupu stanoveného pre obsadzovanie miest riaditeľov. Pri obsadzovaní miest vedúcich sekcií by tak MO pomáhala výberová komisia zložená z predsedu (generálny riaditeľ/riaditeľ oddelenia, pod ktoré spadá obsadzované pracovné miesto), dvoch členov určených MO a jedného člena určeného výborom zamestnancov.

18      Na pojednávaní Súd pre verejnú službu vyzval Radu k predloženiu spisu kandidatúry pána G., ako aj všetkých dokumentov vyhotovených výberovou komisiou, ktoré sa týkajú hodnotenia kvalifikácií kandidátov požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste, prípadne vrátane porovnávacej tabuľky schopností kandidátov, ktorí sa výberového konania zúčastnili.

19      Listom doručeným kancelárii Súdu pre verejnú službu 17. júna 2008 faxom (podanie originálu sa uskutočnilo 20. júna 2008) Rada vyhovela žiadosti Súdu pre verejnú službu. Listom doručeným kancelárii Súdu pre verejnú službu 7. júla 2008 faxom (podanie originálu sa uskutočnilo 12. júla 2008) predložil žalobca svoje pripomienky k dokumentom, ktoré poskytla Rada.

20      Rozhodnutím z 12. júla 2008 Súd pre verejnú službu ukončil ústnu časť konania a predložil vec na poradu sudcom.

21      Žalobca navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

–        zrušil rozhodnutia MO o zamietnutí jeho kandidatúry a o vymenovaní pána G. na sporné pracovné miesto,

–        zaviazal Radu na náhradu trov konania.

22      Rada navrhuje, aby Súd pre verejnú službu:

–        zamietol žalobu,

–        zaviazal každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania.

 Právny stav

23      Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody založené na zjavne nesprávnom posúdení, na porušení oznámenia o voľnom pracovnom mieste a na porušení článku 45 služobného poriadku.

24      Je potrebné preskúmať žalobné dôvody uvedené žalobcom spoločne, keďže sú založené na tej istej argumentácii.

 Tvrdenia účastníkov konania

25      Žalobca v prvom rade pripomína, že v rámci požadovaných kvalifikácií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste sa vyžadovalo, aby kandidáti mali dobrú znalosť činnosti generálneho sekretariátu Rady, jeho pracovných postupov a metód, ako aj znalosť techník prekladu a organizácie.

26      Podľa žalobcu teda pán G. po získaní titulu bakalára v odbore právo a európske právo začal svoje pôsobenie na sekcii ochrany spotrebiteľov Komisie Európskych spoločenstiev, potom bol postupne pridelený na „GR E 6 (Balkán)“, na „GR H 1 (Azyl)“ generálneho sekretariátu Rady a napokon na sekciu „Modernizácia administratívy, vyhodnocovanie auditov, rovnosť príležitostí“ oddelenia povereného všeobecnými administratívnymi otázkami. V dôsledku toho pán G. nemal „žiadne vzdelanie, ani profesionálne skúsenosti v oblasti prekladov, presnejšie v oblasti špecifických prekladateľských techník, ako aj nových pracovných metód v oblasti prekladov [generálneho sekretariátu Rady] (Trados a Euramis)“.

27      Žalobca vo svojej replike tvrdí, že hoci úlohy spojené s prekladaním a kontrolou kvality nevykonávajú vedúci sekcie riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ na GR A „Personál a administratíva“, ale prekladatelia a revízori, pravdou tiež ostáva, že podľa oznámenia o voľnom pracovnom mieste osoba, ktorá má byť vymenovaná na sporné pracovné miesto, má niesť zodpovednosť za riadenie sekcie španielskeho jazyka tak z hľadiska ľudských zdrojov, ako aj z hľadiska globálnej tvorby (príprava, preklad, revízie a konečné predkladanie dokumentov, dodržiavanie lehôt aj kvality). Žalobca si teda kladie otázku, či vedúci sekcie je spôsobilý niesť akúkoľvek zodpovednosť v celom prekladateľskom procese bez preukázania zaručenej a overenej znalosti prekladateľských techník. Vedúci sekcie by mal byť predovšetkým schopný kontrolovať prácu revízora a prekladateľov s cieľom riadiť ľudské zdroje a globálnu tvorbu dokumentov.

28      Hoci sa uvádza štvorročné pôsobenie pána G. v administratívnom riadení, Rada nemohla zistiť, že tento kandidát disponuje znalosťou prekladateľských techník. Ani za predpokladu, že pán G. disponuje určitými znalosťami v oblasti prekladu, nemôže sa v žiadnom prípade jednať o znalosť prekladateľských techník porovnateľnú s tou, ktorú má žalobca a ktorej ovládanie už mnoho rokov preukazuje.

29      Vo svojich pripomienkach uvedených v bode 19 tohto rozsudku žalobca zdôrazňuje, že výberová komisia konštatovala, že pán G. nemá ani vzdelanie, ani praktické skúsenosti ako lingvista a že jeho prístup môže byť technokratický. V tejto súvislosti sa žalobca opiera o tabuľku hodnotenia výberovej komisie, ktorá v časti pod názvom „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ uvádza, že pán G. „nemá ani vzdelanie, ani praktické skúsenosti ako lingvista“ a v časti pod názvom „Aspekty súvisiace s manažmentom a tímovou prácou“ uvádza, že pán G. „by mohol byť technokratický vo svojom prístupe“.

30      Okrem toho žalobca výberovej komisii a MO vytýka, že nebrali do úvahy tri posledné správy hodnotenia kandidátov. Podľa jeho názoru tieto hodnotiace správy dostatočne preukazujú, že má všetky požadované kvalifikácie, vrátane riadiacich schopností a zmyslu pre zodpovednosť potrebných pre riadenie lingvistickej skupiny, ako aj koordinačných a organizačných schopností.

31      Napokon v tých istých pripomienkach uvedených v bode 19 tohto rozsudku sa žalobca tiež domnieva, že výberová komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď ako negatívny aspekt jeho kandidatúry uviedla málo presvedčivú znalosť anglického jazyka a ako pozitívny aspekt neuviedla jeho výborné ovládanie francúzskeho jazyka. V tejto súvislosti žalobca podotýka, že v rámci požadovaných kvalifikácií uvedených v oznámení o voľnom pracovnom mieste bola stanovená len veľmi dobrá znalosť španielskeho jazyka a znalosť anglického jazyka a/alebo francúzskeho jazyka umožňujúcu redigovanie v jednom z týchto dvoch jazykov.

32      Rada predovšetkým odpovedá, že pán G. splnil všetky požadované podmienky uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste a že v dôsledku toho MO pri rozhodnutí o jeho vymenovaní na sporné pracovné miesto neuplatnil svoju voľnú úvahu zjavne nesprávnym spôsobom.

33      Okrem toho Rada zdôrazňuje, že požadované podmienky uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste je potrebné vykladať v duchu časti týkajúcej sa úloh, ktoré sa majú vykonávať, tak ako sú opísané v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste teda definovalo prácu vedúceho sekcie ako riadenie sekcie španielskeho jazyka riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ na GR A „Personál a administratíva“ a nie ako výkon úloh prekladateľa v rámci dohľadu nad prekladmi členov sekcie.

34      Čo sa týka osobitne znalosti prekladateľských techník požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste, Rada tvrdí, že z tejto podmienky zjavne vyplýva, že sa nevyžaduje profesionálna prax v oblasti prekladu, ale len znalosti prekladateľských techník. V tejto súvislosti rada uvádza, že žalobca si, zdá sa, zamieňa znalosti v oblasti prekladu so skúsenosťami v tejto oblasti.

35      Rada tiež uvádza, že pán G. nadobudol v rámci svojich predchádzajúcich funkcií znalosť špecifických prekladateľských techník a pracovných metód v tejto oblasti, obzvlášť čo sa týka metód umožňujúcich zlepšovanie globálnej tvorby dokumentov. Naopak, žalobca ničím nepodložil svoje tvrdenie, že spĺňa všetky požadované podmienky uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste, ktoré je v rozpore so stanoviskom výberovej komisie, ktorá dospela k záveru, že pán G. je jediným kandidátom spĺňajúcim uvedené podmienky.

36      Nakoniec sa Rada domnieva, že žalobný dôvod založený na porušení článku 45 služobného poriadku je neprípustný z dôvodu, že žalobca nevysvetlil, v čom MO porušil toto ustanovenie.

37      V tomto ohľade Rada subsidiárne tvrdí, že článok 45 služobného poriadku odkazuje na rozhodnutie o povýšení. V prejednávanej veci však bolo sporné pracovné miesto obsadené podľa článku 4, článku 7 ods. 1 a článku 29 ods. 1 služobného poriadku, keďže tak žalobca, ako aj pán G., patrili do platovej triedy spadajúcej do rozsahu platových tried stanovených v oznámení o voľnom pracovnom mieste (platové triedy 12 až 14).

38      Podľa Rady by z toho vyplývalo, že argumentáciu žalobcu v tejto súvislosti možno chápať len tak, že sa vzťahuje na porovnávacie hodnotenie kandidatúr na sporné pracovné miesto. Takéto hodnotenie však bolo vykonané s pomocou výberovej komisie. Argumentácia týkajúca sa nedodržania podmienok stanovených v článku 45 služobného poriadku, v spojení s článkom 29 ods. 1 služobného poriadku, nie je teda dôvodná.

39      Rada vo svojej duplike spresňuje, že znalosť prekladateľských techník je len jednou z podmienok požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Úlohou vedúceho sekcie bude riadenie sekcie. V tejto súvislosti a v rozpore s tvrdením žalobcu pán G. spĺňa podmienky uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

 Posúdenie Súdom pre verejnú službu

40      Žalobca tvrdí, že pán G., ktorý bol vybraný na obsadenie sporného pracovného miesta, nespĺňa všetky kvalifikácie požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Pán G. nemal žiadne vzdelanie, ani profesionálne skúsenosti v oblasti prekladov, presnejšie v oblasti špecifických prekladateľských techník. Na pojednávaní žalobca upresnil, že rozhodnutie neprijať jeho kandidatúru bolo nesprávne, keď vychádzalo z domnienky, že on sám nespĺňa podmienky požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste. Spor sa teda týka posúdenia kvalifikácií žalobcu a pána G. so zreteľom na výklad podmienok požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

41      Podľa ustálenej judikatúry výkon širokej miery voľnej úvahy, ktorou MO disponuje v oblasti vymenovávania, predpokladá nestranné a dôkladné preskúmanie spisov s kandidatúrami a svedomité dodržiavanie požiadaviek formulovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste, pričom je povinný vyradiť každého kandidáta, ktorý nezodpovedá týmto požiadavkám. Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v skutočnosti predstavuje zákonný rámec, ktorý MO sám sebe stanovuje a ktorý je povinný prísne dodržiavať (rozsudky Súdneho dvora z 28. februára 1989, van der Stijl a Cullington/Komisia, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 a 232/87, Zb. s. 511, bod 51, a z 18. marca 1993, Parlament/Frederiksen, C‑35/92 P, Zb. s. I‑991, body 15 a 16; rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. mája 1998, Wenk/Komisia, T‑159/96, Zb. VS s. I‑A‑193 a II‑593, bod 63; z 3. februára 2005, Mancini/Komisia, T‑137/03, Zb. VS s. I‑A‑7 a II‑27, bod 85; zo 4. mája 2005, Sena/EASA, T‑30/04, Zb. VS s. I‑A‑113 a II‑519, bod 80; z 5. júla 2005, Wunenburger/Komisia, T‑370/03, Zb. VS s. I‑A‑189 a II‑853, bod 51, a zo 4. júla 2006, Tzirani/Komisia, T‑45/04, Zb. VS s. I‑A‑2‑145 a II‑A‑2‑681, bod 46).

42      S cieľom preveriť, či MO neprekročil hranice zákonného rámca, musí Súd pre verejnú službu najskôr preskúmať, aké podmienky boli požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste a následne overiť, či kandidát zvolený MO na obsadenie voľného miesta skutočne spĺňal tieto podmienky (rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. marca 1997, Giannini/Komisia, T‑21/96, Zb. VS s. I‑A‑69 a II‑211, bod 20; Wenk/Komisia, už citovaný, bod 64, a Tzirani/Komisia, už citovaný, bod 48). Nakoniec musí Súd pre verejnú službu preskúmať, pokiaľ ide o schopnosti žalobcu, či sa MO pri uprednostnení iného kandidáta nedopustil zjavne nesprávneho posúdenia (rozsudky Wenk/Komisia, už citovaný, bod 72, a Mancini/Komisia, už citovaný, bod 92).

43      Takéto preskúmanie sa musí obmedziť na zistenie toho, či so zreteľom na úvahy, ktoré mohli viesť administratívu k jej posúdeniu, sa táto držala v primeraných medziach a neuplatnila svoju právomoc zjavne nesprávnym spôsobom. Súd pre verejnú službu teda nesmie nahradiť posúdenie kvalifikácií kandidátov MO svojím posúdením (rozsudky Wenk/Komisia, už citovaný, bod 64; rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, E/Komisia, T‑152/00, Zb. VS s. I‑A‑179 a II‑813, bod 29; zo 14. októbra 2003, Wieme/Komisia, T‑174/02, Zb. VS s. I‑A‑241 a II‑1165, bod 38; z 11. novembra 2003, Faita/HSV, T‑248/02, Zb. VS s. I‑A‑281 a II‑1365, bod 71, a Tzirani/Komisia, už citovaný, bod 49).

44      Vzhľadom na vyššie uvedené zásady je po prvé potrebné určiť, ktoré z kvalifikácií požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste pán G. podľa žalobcu nespĺňal.

45      Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pozostávalo v časti pod názvom „Opis náplne práce“ z piatich odsekov, ktoré sú uvedené v bode 7 tohto rozsudku. Ďalej v časti pod názvom „Požadovaná kvalifikácia“ oznámenie o voľnom pracovnom mieste v siedmych odsekoch popisovalo požiadavky, ktoré sú uvedené v bode 8 tohto rozsudku. Prvé dva z týchto siedmich odsekov, ktoré boli všeobecného charakteru, vyžadovali od kandidátov, aby boli úradníkmi Rady a aby patrili do kategórie A*, platovej triedy 14, 13 alebo 12. Posledný odsek sa týkal jazykových znalostí. V treťom, štvrtom a šiestom odseku sa vyžadovali najmä riadiace, koordinačné a organizačné schopnosti. A napokon v piatom odseku sa vyžadovalo, aby kandidáti mali „dobrú znalosť činnosti generálneho sekretariátu a jeho postupov“ a znalosť „techník prekladu a organizácie, ako aj pracovných metód generálneho sekretariátu Rady“.

46      Pokiaľ žalobca napáda znalosti pána G. v oblasti prekladu, je potrebné konštatovať, že v predmetnom spore je spornou požiadavka týkajúca sa prekladateľských techník uvedených v piatom odseku v časti „Požadovaná kvalifikácia“ oznámenia o voľnom pracovnom mieste. Okrem toho sa aj samotný žalobca vo svojich písomných vyjadreniach odvoláva obzvlášť na túto podmienku oznámenia o voľnom pracovnom mieste.

47      Po druhé je potrebné uviesť, že žalobca sa nedomnieva, že by vedúci sekcie španielskeho jazyka mal vykonávať prekladateľské úlohy alebo revízie prekladov. Žalobca však tvrdí, že za účelom prevzatia riadiacej funkcie a zodpovednosti za organizáciu by vedúci uvedenej sekcie mal mať určitú znalosť prekladateľských techník.

48      V tejto súvislosti je skutočne potrebné konštatovať, že aj zo samotného znenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste vyplýva, že nie je postačujúce, ak majú kandidáti znalosti v oblasti riadenia a organizácie, ako aj fungovania generálneho sekretariátu Rady. Kandidáti musia mať tiež špecifické znalosti týkajúce sa prekladu, keďže sa vyžaduje znalosť prekladateľských techník.

49      Po tretie je teda potrebné určiť zmysel a dosah požiadavky znalosti prekladateľských techník.

50      Ako zdôrazňuje Rada, požadované kvalifikácie nemožno vykladať nezávisle od opisu náplne práce (pozri v tomto zmysle rozsudok Tzirani/Komisia, už citovaný, bod 53). Táto náplň práce, uvedená v bode 7 tohto rozsudku, dáva dôraz na riadiacu a organizačnú úlohu držiteľa sporného pracovného miesta. V dôsledku toho je potrebné chápať požiadavku znalosti prekladateľských techník v duchu tejto špecifickej úlohy držiteľa sporného pracovného miesta.

51      V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že vzhľadom na to, že pracovná náplň súvisiaca so sporným pracovným miestom nespočíva priamo vo výkone prekladov alebo revízií prekladov, ale spočíva najmä v riadiacich a organizačných úlohách, podmienku znalosti prekladateľských techník nebolo možné chápať v tom zmysle, že vyžaduje rovnaké kvalifikácie, ako sú potrebné na obsadenie miesta prekladateľa alebo revízora. Ďalej je potrebné podotknúť, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste nekladie ako podmienku vzdelanie alebo prax v oblasti prekladov.

52      Takéto chápanie úlohy vedúceho sekcie potvrdzujú dokumenty predložené Radou, ktoré opisujú novú štruktúru riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ na GR A „Personál a administratíva“, ktorého súčasťou je jazyková sekcia, a teda aj sekcia španielskeho jazyka. Najmä z dokumentu s názvom „Modernizácia administratívy [generálneho sekretariátu Rady], správa o optimálnej štruktúre pre GR A ‚Personál a administratíva‘, riaditeľstvo III ‚Preklady a tvorba dokumentov‘, nová administratívna štruktúra“ v jeho znení z 8. júla 2004 vyplýva, že vedúci sekcie „podlieha vedúcim jazykového oddelenia“ a musí „niesť zodpovednosť za riadenie sekcie a globálnu tvorbu dokumentov“. Podľa toho istého dokumentu v rámci každej jazykovej sekcie prevezme osoba zodpovedná za kvalitu produkcie zodpovednosť za kvalitu dokumentov ako celku.

53      Je teda zjavné, že jedným z cieľov reorganizácie riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ na GR A „Personál a administratíva“ bolo zveriť vedúcemu sekcie riadiacu funkciu, zatiaľ čo v rámci sekcie by osoba zodpovedná za kvalitu produkcie prevzala zodpovednosť za kvalitu dokumentov ako celku a najmä za ich preklady.

54      Z tejto analýzy úloh vedúceho sekcie vyplýva, že MO neprekročil svoju voľnú úvahu čo sa týka výkladu podmienky znalosti prekladateľských techník, požadovanej v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

55      Ďalej je potrebné preskúmať, či pán G. splnil túto podmienku.

56      Z dokumentov, ktoré Rada predložila na žiadosť Súdu pre verejnú službu, vyplýva, že výberová komisia zložená zo šiestich osôb bola ustanovená Radou 7. apríla 2006. Počas rozhovorov s kandidátmi sa výberová komisia rozhodla používať pri ich posudzovaní tabuľku hodnotenia. Táto tabuľka obsahovala tri časti s maximálnym počtom bodov, a to 30 bodov za časť „Osobné aspekty“, 30 bodov za časť „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ a 40 bodov za časť „Aspekty súvisiace s manažmentom a tímovou prácou“. Výberová komisia taktiež rozhodla, že na obsadenie sporného pracovného miesta je možné odporučiť len kandidátov, ktorí dosiahli minimálne 50 bodov zo 100.

57      Výberová komisia pristúpila k rozhovorom so štyrmi kandidátmi vrátane žalobcu a pána G. Po týchto rozhovoroch vypracovala pre každého kandidáta konsolidovanú verziu tabuľky hodnotenia, ktorá odrážala stanoviská všetkých členov výberovej komisie. Táto verzia tiež uvádza počet bodov udelených každému kandidátovi za každú z troch častí tabuľky, ako aj celkový počet dosiahnutých bodov. Z týchto tabuliek hodnotenia vyplýva, že pán G. dosiahol celkový počet 70 bodov, v nasledovnom zložení: 24 bodov za časť „Osobné aspekty“, 18 bodov za časť „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ a 28 bodov za časť „Aspekty súvisiace s manažmentom a tímovou prácou“.

58      V časti „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ tabuľky hodnotenia pána G. sú uvedené nasledovné pozitíva: „Veľmi dobre pozná fungovanie [generálneho sekretariátu Rady] (tak z hľadiska otázok politických, ako aj administratívnych) – podieľal sa na vypracovaní návrhu reorganizácie [riaditeľstva III ‚Preklady a tvorba dokumentov‘ na GR A ,Personál a Administratíva‘] – Aktívne sa podieľal na [think-tank] o optimálnej štruktúre jazykového oddelenia“. Negatívum je v tejto časti uvedené nasledovne: „nemá praktické skúsenosti ani vzdelanie ako lingvista“.

59      Z dokumentov predložených Radou, najmä zo žiadosti o zmenu pridelenia a zo životopisu pána G., taktiež vyplýva, že sa aktívne podieľal na reforme riaditeľstva III „Preklady a tvorba dokumentov“ na GR A „Personál a administratíva“, do ktorého patria jazykové sekcie, a že počas viacerých rokov „zodpovedal za projekty modernizácie administratívy, najmä tie, ktoré sa týkali popisu pracovných miest, organizačnej štruktúry (vrátane toho, že na generálnom sekretariát Rady zaviedol pojem vedúci sekcie), finančnej organizácie, decentralizácie administratívy, reformy GR A [‚Personál a administratíva‘, riaditeľstvo III ‚Preklady a tvorba dokumentov‘] a vhodných administratívnych postupov“.

60      Vo svojom vyjadrení k žalobe Rada okrem toho uvádza, bez toho, že by to žalobca popieral, že od jeho pridelenia v januári 2002 na sekciu „Modernizácia administratívy, vyhodnocovanie auditov, rovnosť príležitostí“ v rámci oddelenia povereného všeobecnými administratívnymi otázkami bol pán G. poverený projektom č. 11 súvisiacim s akčným plánom modernizácie administratívy (PAMA) týkajúcim sa reformy GR A „Personál a administratíva“. Podľa Rady bol tento projekt rozdelený na [päť] podprojektov týkajúcich sa centrálnej koordinácie, jazykových služieb a služieb sekretariátu, dokumentačnej a terminologickej podpory, vhodnej organizácie funkcie sekretariátu a pomoci pri členení a technických služieb v rámci tvorby dokumentov“. Rada dodáva, že z pozície vedúceho projektu bol pán G. členom „Pracovnej skupiny [riaditeľstva III ‚Preklady a tvorba dokumentov‘ GR A ‚Personál a administratíva‘] zaoberajúcej sa akčným plánom modernizácie administratívy generálneho sekretariátu Rady“, skupiny, ktorá v rokoch 2002 až 2004 vypracovávala pre riaditeľstvo GR A „Personál a administratíva“, riaditeľstvo III „Preklady a tvorba dokumentov“, ako aj pre generálneho riaditeľa povereného modernizáciou administratívy správy o dokumentačnej podpore v rámci prekladov a terminológie, opatreniach určených na zabezpečenie kvality, úlohách prekladu a revízie, výmene dôležitých informácií, používaní počítačov a vhodného softvéru prekladateľmi.

61      Za týchto podmienok a s ohľadom na podaný výklad požiadavky znalosti prekladateľských techník žalobca nemôže tvrdiť, že MO nerešpektoval podmienky požadované v oznámení o voľnom pracovnom mieste, keď sa domnieval, že pán G. spĺňal uvedené podmienky. Je potrebné dodať, že s ohľadom na podaný výklad podmienky znalosti prekladateľských techník nie je relevantné tvrdenie žalobcu, podľa ktorého tabuľka hodnotenia pána G. uvádza v časti „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ ako negatívum, že „nemá praktické skúsenosti ani vzdelanie ako lingvista“, keďže takéto skúsenosti ani vzdelanie nie sú podmienkou požadovanou v oznámení o voľnom pracovnom mieste.

62      Napokon je potrebné preskúmať, či sa MO pri vyradení kandidatúry žalobcu nedopustil zjavne nesprávneho posúdenia.

63      V tejto súvislosti treba konštatovať, že v rozhodnutí o zamietnutí kandidatúry žalobcu MO oznámil žalobcovi, že bol vybraný iný kandidát, „ktorý komplexnejšie zodpovedá“ potrebám sporného pracovného miesta.

64      Na pojednávaní zástupkyňa Rady vysvetlila, že podľa MO žalobca zodpovedal potrebám sporného pracovného miesta menej komplexne než pán G.

65      Ako už bolo uvedené v bode 56 tohto rozsudku, výberová komisia rozhodla, že na obsadenie sporného pracovného miesta je možné odporučiť len kandidátov, ktorí dosiahnu minimálne 50 bodov zo 100 v tabuľke hodnotenia. Okrem toho treba uviesť, že výberová komisia nezamietla žiadnu z kandidatúr predložených štyrmi kandidátmi pozvanými na rozhovor z dôvodu nedodržania niektorej z podmienok požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste a že uvedené rozhovory sa uskutočnili ešte pred tým, než výberová komisia pristúpila k porovnávaciemu hodnoteniu kandidatúr.

66      Je teda potrebné uviesť, že kandidatúra žalobcu nebola vyradená z dôvodu, že by nespĺňal niektorú z kvalifikácií požadovaných v oznámení o voľnom pracovnom mieste, ale v dôsledku porovnávacieho hodnotenia kandidátov. Skutočnosť, že jeden úradník mal zjavné a nespochybniteľné zásluhy pritom nevylučuje, aby v rámci porovnávacieho hodnotenia zásluh kandidátov ostatní kandidáti preukázali väčšie zásluhy (rozsudok Wunenburger/Komisia, už citovaný, bod 74; rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2008, Tzirani/Komisia, F‑46/07, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 119).

67      Na účely tohto sporu je teda potrebné preskúmať, či sa MO pri porovnávacom hodnotení pána G. a žalobcu dopustil zjavne nesprávneho posúdenia.

68      V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že argumentácia žalobcu je v zásade založená na predpoklade, že bude prijatý jeho výklad podmienky týkajúcej sa znalosti prekladateľských techník. Keďže sa však tento výklad musel zamietnuť, ako je uvedené v bodoch 49 až 54 tohto rozsudku, žalobca nemôže tvrdiť, že sa MO dopustil zjavne nesprávneho posúdenia.

69      Po prvé je totiž potrebné konštatovať, že výberová komisia udelila pánovi G. a žalobcovi veľmi odlišné známky. Ako sa uvádza v bode 57 tohto rozsudku, pán G. dosiahol celkový počet bodov 70, v nasledovnom zložení: 24 bodov za časť „Osobné aspekty“, 18 bodov za časť „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ a 28 bodov za časť „Aspekty súvisiace s manažmentom a tímovou prácou“. Čo sa týka žalobcu, ten dosiahol spolu len 42 bodov, pozostávajúcich z 10 bodov za časť „Osobné aspekty“, 20 bodov za časť „Aspekty súvisiace s pracovným miestom“ a 12 bodov za časť „Aspekty súvisiace s manažmentom a tímovou prácou“.

70      Po druhé je potrebné konštatovať, že s ohľadom na prijatý výklad podmienky požadovanej v oznámení o voľnom pracovnom mieste týkajúcej sa znalosti prekladateľských techník, argumentácia žalobcu nespochybňuje štruktúru tabuľky hodnotenia použitej výberovou komisiou, najmä čo sa týka dôležitosti prikladanej podmienke uvedenej v oznámení o voľnom pracovnom mieste, ktorá sa týka riadiacich schopností.

71      Po tretie žalobca nepreukázal, že by lepšie ako pán G. spĺňal podmienky oznámenia o voľnom pracovnom mieste, tak ako im treba rozumieť, najmä pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa znalosti prekladateľských techník.

72      Z uvedeného vyplýva, že MO sa nedopustil zjavne nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že kandidatúra pána G. lepšie zodpovedá požiadavkám sporného pracovného miesta než kandidatúra žalobcu.

73      Tento záver nemôže vyvrátiť ani výhrada, že výberová komisia nebrala v priebehu svojej práce do úvahy tri posledné hodnotiace správy, čím bol porušený článok 45 služobného poriadku. Predovšetkým Rada vo svojom vyjadrení k žalobe tvrdí, že tri posledné hodnotiace správy boli brané do úvahy. Vo svojich pripomienkach uvedených v bode 19 tohto rozsudku však žalobca konštatuje, že dokumenty predložené Radou Súdu pre verejnú službu neobsahujú zmienku o vyhodnotení uvedených správ. Zo samotnej absencie zmienky o uvedených hodnotiacich správach v tabuľke hodnotenia kandidátov však nemožno vyvodiť záver, že výberová komisia tieto správy nevyhodnotila (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. septembra 2008, Strack/Komisia, F‑44/05, zatiaľ neuverejnený v Zbierke, bod 165). Okrem toho je potrebné pripomenúť, že hoci hodnotiace správy žalobcu uvádzali jeho riadiace a organizačné schopnosti, žalobca nepreukázal, že uvedené správy dokazujú, že MO sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že kandidatúra pána G. komplexnejšie spĺňa potreby sporného pracovného miesta než jeho vlastná kandidatúra. V skutočnosti je potrebné v tejto súvislosti brať do úvahy výrazný rozdiel uvedený výberovou komisiou pri porovnávacom hodnotení žalobcu a pána G.

74      Napokon aj za predpokladu, že by sa výberová komisia dopustila chyby, keď posudzovala žalobcovu znalosť anglického jazyka, nemôže to stačiť na preukázanie toho, že sa MO dopustil zjavne nesprávneho posúdenia. V skutočnosti je tiež potrebné brať do úvahy výrazný rozdiel uvedený výberovou komisiou pri porovnávacom hodnotení žalobcu a pána G. Okrem toho je potrebné konštatovať, že žalobca vo svojom životopise uviedol nielen znalosť francúzskeho jazyka, ale aj anglického jazyka, ktorú vyhodnotil ako výbornú. Navyše, pokiaľ ide o žalobcovu úroveň znalosti francúzskeho jazyka, je potrebné pripomenúť, že skutočnosť, že výberová komisia sa o nej nezmienila v tabuľke hodnotenia ani ako o pozitívnom aspekte, ani ako o negatívnom aspekte, tiež nie je dôkazom existencie zjavne nesprávneho posúdenia.

75      Z uvedeného vyplýva, že žalobné dôvody založené na zjavne nesprávnom posúdení, na porušení oznámenia o voľnom pracovnom mieste a na porušení článku 45 služobného poriadku musia byť zamietnuté, a to bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o námietke neprípustnosti vznesenej Radou v súvislosti so žalobným dôvodom založeným na porušení článku 45 služobného poriadku. V dôsledku toho žaloba musí byť v celom rozsahu zamietnutá.

 O trovách

76      Podľa článku 122 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu sa ustanovenia ôsmej kapitoly hlavy II uvedeného rokovacieho poriadku týkajúce sa trov konania a súdnych výdavkov uplatnia až na konania začaté na Súde pre verejnú službu po nadobudnutí účinnosti tohto rokovacieho poriadku, teda od 1. novembra 2007. Na konania prebiehajúce na Súde pre verejnú službu pred nadobudnutím účinnosti tohto rokovacieho poriadku sa budú uplatňovať mutatis mutandis príslušné ustanovenia Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa.

77      Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 88 toho istého poriadku však v sporoch medzi Spoločenstvami a ich zamestnancami znášajú inštitúcie vlastné trovy konania. Keďže žalobca nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené rozhodnúť, že každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1.      Žaloba sa zamieta.

2.      Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Mahoney

Kanninen

Gervasoni

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. mája 2009.

Tajomník

 

      Predseda

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney

Znenie tohto rozhodnutia, ako aj znenia v ňom citovaných rozhodnutí súdnych orgánov Európskej únie sú k dispozícii na internetovej stránke www.curia.europa.eu


* Jazyk konania: francúzština.