Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 26 maja 2009 r. - Maxwell przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Allan Maxwell (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie naprawienia szkody polegającej na niezwróceniu kosztów zakwaterowania i kształcenia poniesionej przez skarżącego w trakcie urlopu z przyczyn osobistych, z którego skarżący skorzystał w celu sprawowania funkcji "EU Senior Advisor" w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 2 września 2008 r. oddalającej wniesiony przez skarżącego wniosek o odszkodowanie;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 132 900 EUR z tytułu zwrotu kosztów zakwaterowania i kształcenia, które poniósł on w ramach sprawowania funkcji EU Senior Adviser w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________