Language of document :

Žaloba podaná 26. mája 2009 - Maxwell/Komisia

(vec F-55/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Allan Maxwell (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na náhradu škody spočívajúcej v nenahradení výdavkov na bývanie a školného, ktorú žalobca utrpel počas svojho pracovného voľna z osobných dôvodov, ktoré si vzal na účely výkonu funkcie "EU Senior Advisor" v Kórejskej organizácii pre energetický rozvoj

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 2. septembra 2008 o zamietnutí návrhu žalobcu na náhradu škody,

zaviazať Komisiu, aby žalobcovi uhradila 132 900 eur ako náhradu výdavkov na bývanie a školné, ktoré vynaložil pri výkone funkcie EU Senior Advisor v KEDO,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________